About this Bible text

This Bible text is a translation from 1978, revised in 1985.

1978: New Bible translation. After twenty years of work, the Bible Society completed this new translation both in nynorsk and bokmål from the original languages. . The main translation principle was to convey the meaning of the Bible text in a language that communicates with today's readers (idiomatic translation, the same principle as Luther followed in his time).

1985: The 1978 Bible slightly adjusted. This Bible edition, called NO 1978/85, is widely uses in schools, churches and in people's homes.

Information about copyright

The Bible translations are protected by copyright.

The Bible texts from The Norwegian Bible Society which are presented in YouVersion.org are free to use for personal Bible reading. Beyond the quotation rights (Norwegian text: http://no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett and http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html), it is not allowed, according to the Norwegian Copyright Act, to copy, export, distribute or duplicate all or parts of the text for commercial or non-commercial use without consent from The Norwegian Bible Society. A breach of these provisions will be reported and will imply liability to pay compensation.

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.

www.bibel.no

Om denne bibelteksten

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 1978 med ein revisjon fullførd i 1985.

1978: Ny bibelomsetjing. Med dette hadde Bibelselskapet etter tjue års arbeid fullførd ei ny omsetjing frå grunnspråka, og på nynorsk og bokmål samstundes. Målet var å få fram bibeltekstane si meining i ei språkdrakt som er forståeleg for dagens lesarar (idiomatisk omsetjing, same prinsipp som Luther i si tid følgde).

1985: 1978-Bibelen lett justert. Denne bibelutgåva, kalla NO 1978/85, har stor utbreiing i skole, kyrkjer og heimar.

Informasjon om opphavsrett

Bibelomsetjingane er beskytta av opphavsrett.

Bibeltekstane frå Det Norske Bibelselskap som vert presenterte på YouVersion.org er gratis til bruk for personleg bibellesing. Det er i følgje åndsverklova ikkje tillete å kopiere, eksportere, distribuere eller mangfaldiggjere heile eller delar av teksten for kommersiell eller ikkje-kommersiell bruk utan samtykke frå Det Norske Bibelselskap, unnateke så lenge det har heimel i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Sjå om sitatrett: http://no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett og http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html.

Utnytting i strid med lova eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

www.bibel.no


Norwegian Bible Society

N78NN UTGIVER

Lær mer

Andre versjoner av Norwegian Bible Society

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring