Nehemja 7
N11BM

Nehemja 7

7
1Da muren var bygd og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene utnevnt. 2Til å styre over Jerusalem innsatte jeg Hanani, broren min, og Hananja, lederen for borgen, for han var en pålitelig mann og mer gudfryktig enn de fleste. 3Jeg sa til dem: «Portene i Jerusalem skal ikke åpnes før solen begynner å varme, og mens de ennå står vakt, skal dørene lukkes og låses. Sett dem som bor i Jerusalem, til å holde vakt, noen til de ulike postene og andre utenfor sitt eget hus.»
Befolkningen i Jerusalem
4Byen var vid og stor, men folket der var fåtallig, og husene var ennå ikke bygd opp igjen. 5Min Gud la meg på hjertet å samle lederne, stormennene og hele folket for å registrere dem. Og jeg fant slektsregistrene til dem som hadde dratt opp tidligere, og der sto det skrevet:
6 # Esra 2,1ff Dette er mennene fra provinsen Juda som dro tilbake fra fangenskapet i eksil. Kong Nebukadnesar av Babel hadde ført dem dit, men nå hadde de vendt tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by. 7De kom sammen med Serubabel, Josva, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordekai, Bilsjan, Misperet, Bigvai, Nehum og Baana.
Dette er tallet på mennene fra Israels folk: 8etterkommere av Parosj 2172, 9av Sjefatja 372, 10av Arah 652, 11av Pahat-Moab, altså av Josva og Joab, 2818, 12av Elam 1254, 13av Sattu 845, 14av Sakkai 760, 15av Binnui 648, 16av Bebai 628, 17av Asgad 2322, 18av Adonikam 667, 19av Bigvai 2067, 20av Adin 655, 21av Ater, altså av Hiskia, 98, 22av Hasjum 328, 23av Besai 324, 24av Harif 112. 25Menn fra Gibeon 95, 26fra Betlehem og Netofa 188, 27fra Anatot 128, 28fra Bet-Asmavet 42, 29fra Kirjat-Jearim, Kefira og Beerot 743, 30fra Rama og Geba 621, 31fra Mikmas 122, 32fra Betel og Ai 123, 33fra det andre Nebo 52. 34Etterkommere av den andre Elam 1254, 35av Harim 320. 36Menn fra Jeriko 345, 37fra Lod, Hadid og Ono 721. 38Etterkommere av Senaa 3930.
39Prestene: etterkommere av Jedaja, fra Josvas hus, 973, 40av Immer 1052, 41av Pasjhur 1247, 42av Harim 1017.
43Levittene: etterkommere av Josva og Kadmiel, altså av Hodavja, 74.
44Sangerne: etterkommere av Asaf 148.
45Portvaktene: etterkommere av Sjallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Sjobai 138.
46Tempeltjenerne: etterkommere av Siha, Hasufa, Tabbaot, 47Keros, Sia, Padon, 48Lebana, Hagaba, Sjalmai, 49Hanan, Giddel, Gahar, 50Reaja, Resin, Nekoda, 51Gassam, Ussa, Paseah, 52Besai, me'unittene og nefusittene, 53Bakbuk, Hakufa, Harhur, 54Baslit, Mehida, Harsja, 55Barkos, Sisera, Tamah, 56Nesiah og Hatifa.
57Etterkommerne av Salomos tjenere: av Sotai, Soferet, Perida, 58Jaala, Darkon, Giddel, 59Sjefatja, Hattil, Pokeret-Hassebajim og Amon. 60Tempeltjenerne og etterkommerne av Salomos tjenere var i alt 392.
61Dette er de som dro tilbake fra Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Addon og Immer, men som ikke kunne gjøre rede for sin ætt og sitt opphav, om de tilhørte Israel: 62etterkommere av Delaja, Tobia og Nekoda 642, 63og etterkommere av prestene: av Hobaja, Hakkos og Barsillai, han som hadde giftet seg med en av døtrene til Barsillai fra Gilead og tatt deres navn. 64De lette etter slektsregistrene sine, men fant dem ikke. Derfor ble de regnet for uverdige til prestetjenesten. 65#7,65 urim og tummim hellige gjenstander som ble brukt til loddkasting for å finne Guds vilje. >2 Mos 28,30. =prest. Stattholderen forbød dem å spise av det høyhellige til det sto fram en prest med urim og tummim.
66Hele forsamlingen var i alt 42 360. 67I tillegg kom de 7337 mannlige og kvinnelige slavene, dessuten 245 mannlige og kvinnelige sangere. 68#7,68 Verset mangler i den hebr. teksten, men finnes i =Septuaginta og i Esra 2,66. {{De hadde 736 hester, 245 muldyr,}} 69435 kameler og 6720 esler.
70 # 7,70 gulldrakmer =mynt. Noen familieoverhoder ga til arbeidet. Stattholderen ga 1000 gulldrakmer, 50 offerskåler og 530 prestedrakter til arbeidsfondet. 71#7,71 sølvminer =mynt. Andre familieoverhoder ga 20 000 gulldrakmer og 2200 sølvminer til fondet. 72Resten av folket ga 20 000 gulldrakmer, 2000 sølvminer og 67 prestedrakter. 73Prestene, levittene, portvaktene, sangerne og noen av folket bosatte seg i sine byer, mens tempeltjenerne og alle de andre i Israel bosatte seg i sine byer.
Esra leser opp loven
Den sjuende måneden kom. Israel hadde nå bosatt seg i byene sine.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.