Lukas 3

3
Forberedelsen til Jesu virke
(3,1–4,13)
Døperen Johannes står fram
(Matt 3,1–12; Mark 1,2–8)
1 # 3,1 Tiberius romersk keiser 14–37 e.Kr. Pontius Pilatus romersk embetsmann i provinsen Judea 26–36 e.Kr. =Pilatus. Herodes Herodes Antipas, sønn av Herodes den store, landsfyrste over Galilea og Perea 4 f.Kr.–39 e.Kr. Filip landsfyrste over Iturea og Trakonitis, de nordøstlige deler av Palestina, 4 f.Kr.–34 e.Kr. Lysanias landsfyrste over Abilene, et område nordvest for Damaskus. I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, 2#Joh 18,13; Apg 4,6#3,2 Annas og Kaifas øversteprester som sto i spissen for presteskapet i Jerusalem og ledet Det høye råd. Folkets fremste talsmenn under romerveldet. I 18–36 e.Kr. var Kaifas formelt øversteprest, men hans svigerfar, Annas, beholdt sin tittel og innflytelse. og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. 3#Matt 3,2+; Apg 13,24; 19,4#3,3 landet omkring Jordan slettelandet lengst sør i Jordan-dalen. Jf. 1 Mos 13,10–12. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, 4#Jes 40,3ff som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!
5 Hver dal skal fylles,
hvert fjell og hver haug skal senkes.
De krokete veier skal bli rette,
de steinete stier jevne.
6 # 2,30f; Tit 2,11 Og alle mennesker skal se Guds frelse.
7Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8#Joh 8,39 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 9#Matt 7,19; Joh 15,6 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»
10 # 10,25+ «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11#Jak 2,15f Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» 12#7,29 Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13«Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. 14Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.»
15 # Joh 1,19ff Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16#Apg 1,5; 2,4; 13,25 Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 17#3,17 kasteskovlen en tregaffel med brede tenner og langt skaft. Med dette redskapet kastet bonden det treskede kornet opp i vinden. Mens agnene ble blåst bort, falt kornet ned pga. sin tyngde. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»
18Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. 19#3,19 Herodes Herodes Antipas. >3,1. =Herodes-slekten. Jf. Matt 14,1–12; Mark 6,14–29. Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors kone Herodias og gjorde mye annet ondt, 20føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.
Jesus blir døpt
(Matt 3,13–17; Mark 1,9–11; Joh 1,32–34)
21Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22#1 Mos 22,2; Sal 2,7; Jes 42,1; Matt 12,18; 17,5; 2 Pet 1,17 Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»
Jesu ættetavle
(Matt 1,1–17)
23 # 4,22 Jesus var omkring tretti år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli, 24sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef, 25sønn av Mattatja, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai, 26sønn av Maat, sønn av Mattatja, sønn av Sjimi, sønn av Josek, sønn av Joda, 27sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sjealtiel, sønn av Neri, 28sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, 29sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, 30sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim, 31#2 Sam 5,14 sønn av Melea, sønn av Menna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David, 32#1 Sam 16,1ff sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salma, sønn av Nahsjon, 33sønn av Amminadab, sønn av Admin, sønn av Arni, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, 34#1 Mos 11,27 sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nahor, 35sønn av Serug, sønn av Re'u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Sjelah, 36sønn av Kenan, sønn av Arpaksjad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, 37#1 Mos 5,24ff sønn av Metusjalah, sønn av Henok, sønn av Jared, sønn av Mahalalel, sønn av Kenan, 38#1 Mos 4,25f sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, sønn av Gud.

Markert nå:

Lukas 3: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring