Josva 19

19
Simons land
1 # 1 Mos 49,5; 1 Krøn 4,28–33 Det andre loddet falt på Simon, på Simons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom lå inne i området til Judas stamme. 2Til deres eiendom hørte Beer-Sjeba, Sjema og Molada, 3Hasar-Sjual, Bala og Esem, 4Eltolad, Betul og Horma, 5Siklag, Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa, 6Bet-Lebaot og Sjaruhen, tretten byer med landsbyer, 7dessuten Ajin, Rimmon, Eter og Asjan, fire byer med landsbyer, 8og alle landsbyene omkring disse byene helt til Baalat-Beer, Rama i Negev. Dette var eiendommen til Simons stamme, slekt for slekt. 9Deres eiendom var en del av Juda. Den delen Judas etterkommere fikk, var for stor for dem. Derfor fikk Simons etterkommere sin arv inne i deres område.
Sebulons land
10 # 1 Mos 49,13; 5 Mos 33,18f Det tredje loddet falt på Sebulons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom nådde helt til Sarid. 11Grensen gikk vestover opp til Marala, videre like forbi Dabbesjet og nådde fram til elveleiet ved Jokneam. 12Fra Sarid dreide den østover, mot soloppgangen, mot Kislot-Tabors område, og gikk til Daberat og opp til Jafia. 13Derfra fortsatte den østover til Gittat-Hefer og Itta-Kasin, videre til Rimmon og gikk så bort til Hannea. 14Så dreide grensen nordover til Hannaton og nådde fram til Jiftah-El-dalen, 15videre Kattat, Nahalal, Sjimron, Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med landsbyer. 16Dette var eiendommen til Sebulons etterkommere, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Jissakars land
17 # 1 Mos 49,14f; 5 Mos 33,18f Det fjerde loddet falt på Jissakar, på Jissakar-stammen, slekt for slekt. 18Deres område omfattet Jisreel, Hakkesulot og Sjunem, 19Hafarajim, Sjion og Anaharat, 20Harabbit, Kisjon og Ebes, 21Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Passes. 22Grensen gikk fram til Tabor, Sjahasima og Bet-Sjemesj og endte ved Jordan, seksten byer med landsbyer. 23Dette var eiendommen som Jissakar-stammen fikk, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Asjers land
24 # 1 Mos 49,20; 5 Mos 33,24 Det femte loddet falt på Asjer-stammen, slekt for slekt. 25Deres område omfattet Helkat, Hali, Beten og Aksjaf, 26Alammelek, Amad og Misjal. Grensen i vest gikk fram til Karmel og Sjihor-Libnat. 27Der svingte den østover til Bet-Dagon, fram til Sebulon og Jiftah-El-dalen mot nord, til Bet-Ha'emek og Ne'iel og videre nordover til Kabul, 28Ebron, Rehob, Hammon og Kana og helt til det store Sidon. 29Ved Rama svingte grensen og gikk videre til den befestede byen Tyros, svingte ved Hosa og nådde fram til havet. I tillegg Mehalleb, Aksib, 30Umma, Afek og Rehob, i alt tjueto byer med landsbyer. 31Dette var eiendommen til Asjer-stammen, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Naftalis land
32 # 1 Mos 49,21; 5 Mos 33,23 Det sjette loddet falt på Naftali, på Naftalis stamme, slekt for slekt. 33Deres område strakte seg fra Helef, fra Elon ved Saanannim, forbi Adami-Hannekeb og Jabneel til Lakkum og helt fram til Jordan. 34Der dreide grensen mot vest til Asnot-Tabor og gikk derfra til Hukkok. I sør grenset landet til Sebulon, i vest til Asjer og i øst til Jordan.
35 # 5 Mos 3,17 De befestede byene var Hassiddim, Ser, Hammat, Rakkat og Kinneret, 36Adama, Rama og Hasor, 37Kedesj, Edre'i og En-Hasor, 38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj, i alt nitten byer med landsbyer. 39Dette var eiendommen til Naftalis stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Dans land
40 # 1 Mos 49,16f; 5 Mos 33,22 # 19,40 Dans stamme fikk først et smalt landområde mellom Juda og Efraim, i lavlandet. Siden utvandret stammen og tok land lengst i nord, ved Jordans kilder. Jf. Dom 18,1ff. Det sjuende loddet falt på Dan, på Dans stamme, slekt for slekt. 41Eiendommen deres omfattet Sora, Esjtaol og Ir-Sjemesj, 42Sjaalabbin, Ajjalon og Jitla, 43Elon, Timna og Ekron, 44Elteke, Gibbeton og Baalat, 45Jehud, Bene-Berak og Gat-Rimmon, 46Me-Hajjarkon, Harakkon og området bort imot Jaffa.
47 # Dom 1,34; 18,1ff # 19,47 Lesjem Jf. Dom 18,29f. Men området til Dans etterkommere ble tatt fra dem. Derfor dro de opp og angrep Lesjem og inntok byen. De hogg ned innbyggerne med sverd, la byen under seg og bosatte seg der. Og de kalte Lesjem for Dan, etter Dan, sin stamfar. 48Dette var eiendommen til Dans stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Josvas land
49Da israelittene hadde fullført fordelingen av arven, område for område, ga de Josva, Nuns sønn, en eiendom midt iblant seg. 50Som Herren hadde sagt, ga de ham den byen han ba om: Timnat-Serah i Efraims fjell. Han gjenreiste byen og bosatte seg der.
51 # 14,1; 18,1 Dette var eiendommene som presten Elasar, Josva, Nuns sønn, og familieoverhodene fordelte ved loddkasting til israelittenes stammer i Sjilo, for Herrens ansikt, ved inngangen til telthelligdommen. Så avsluttet de fordelingen av landet.

Markert nå:

Josva 19: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring