Jeremia 48
N11BM

Jeremia 48

48
Moab
1 # Jes 15–16 # 48,1 Nebo by i Moab. Også en rekke andre stedsnavn i dette kapitlet er navn på moabittiske byer. Om Moab.
Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud:
Ve Nebo! Byen er ødelagt.
Kirjatajim er blitt til skamme, inntatt.
Borgen er blitt til skamme, slått av skrekk.
2Ingen skryter av Moab mer.
I Hesjbon la de onde planer mot dem:
«Kom, la oss utrydde dem som folk!»
Også du, Madmen, skal bli taus,
sverdet skal forfølge deg.
3Hør klageskriket fra Horonajim,
der er ødeleggelse, et stort sammenbrudd.
4Moab har brutt sammen,
fra barna høres klagerop.
5Gråtende går de opp bakkene til Luhit.
På veien ned til Horonajim
høres nødropene over sammenbruddet:
6«Flykt, berg livet!»
Men dere blir som en busk i ørkenen.
7 # 4 Mos 21,29; 1 Kong 11,7; Jer 17,5; 49,4 # 48,7 Kemosj moabittisk gud. Jf. 4 Mos 21,29. Fordi du stolte på
det du hadde skapt,
og på dine skatter,
skal også du bli inntatt.
Kemosj må gå i eksil
og prestene og stormennene med ham.
8Den som herjer, kommer til hver eneste by,
ingen by slipper unna.
Dalen går til grunne,
og sletten legges øde,
slik som Herren har sagt.
9Gi Moab en blomst,
for det skal legges i ruiner.
Byene skal bli øde,
ingen skal bo i dem.
10Forbannet er den
som forsømmer å gjøre Herrens verk!
Forbannet er den
som holder sverdet borte fra blod!
11Moab var trygg fra ungdommen av,
lå rolig som vin over berme,
ble ikke helt fra fat til fat,
måtte ikke gå i eksil.
Derfor har smaken holdt seg,
og duften er ikke forandret.
12Derfor, se, dager skal komme,
sier Herren,
da jeg sender vintappere til ham.
De skal tappe ham om
og tømme fatene
og slå krukkene i stykker.
13 # 1 Kong 12,28ff Moab skal skamme seg over Kemosj
slik Israel måtte skamme seg over Betel,
som de satte sin lit til.
14Hvordan kan dere si:
«Vi er krigere og djerve stridsmenn»?
15Moab skal herjes.
De drar mot byene der,
og den beste ungdommen drar ut for å slaktes,
sier kongen, Herren over hærskarene er hans navn.
16Moabs ulykke er nær,
brått kommer det onde over ham.
17Sørg over ham,
alle dere naboer
og alle som kjenner hans navn.
Si: «Brukket er den sterke staven,
det herlige septeret!»
18Stig ned fra hedersplassen,
sett deg i det tørste landet,
du som bor hos datter Dibon.
For han som skal herje Moab,
drar mot deg
og ødelegger festningene dine.
19Still deg ved veien og hold vakt,
du som bor i Aroer!
Spør ham som flykter og henne som kom seg unna:
«Hva er det som har hendt?»
20Moab er blitt til skamme, slått av skrekk!
Hyl og skrik!
Fortell ved Arnon
at Moab er ødelagt.
21Dommen er kommet for slettelandet, for Holon, Jahsa og Mofaat, 22Dibon, Nebo og Bet-Diblatajim, 23Kirjatajim, Bet-Gamul og Bet-Meon, 24Kerijot og Bosra, for alle byene i Moab, både fjern og nær.
25 # Sal 37,17; 75,11 Moabs horn er hugget av,
armen hans er brukket, sier Herren.
26 # 25,15ff.27 Skjenk ham full,
for han har vist hovmod mot Herren.
Så kan Moab velte seg i spy
og bli til latter, han også.
27 # 2,26 Gjorde ikke du Israel til latter?
Ble han kanskje tatt blant tyver,
siden du rister på hodet
hver gang du snakker om ham?
28 # 4,29 Dra bort fra byene
og slå dere ned i fjellet,
dere som bor i Moab!
Gjør som duen, den bygger rede
i sidene av en gapende kløft.
29 # Jes 16,6ff; Sef 2,10 Vi har hørt om Moabs umåtelige stolthet,
om hans høyhet, hovmod og stolthet
og om hans overmot.
30Jeg kjenner, sier Herren,
hans frekkhet og tomme skryt.
Tomt er det de gjør.
31 # 48,31 Kir-Heres by i Moab. >Jes 16,11. Derfor sørger jeg over Moab,
skriker for hele Moabs skyld.
Det blir sukket over mennene fra Kir-Heres.
32Jeg gråter mer over deg
enn over Jaser, du vinstokk i Sibma.
Rankene dine spredte seg mot sjøen,
de nådde til sjøen ved Jaser.
Over din frukthøst og vinhøst
kommer han som herjer.
33 # Jes 16,10 Glede og jubel er borte
fra hagene, fra Moabs land.
Jeg gjør ende på vinen fra vinpressene.
Ingen tråkker druer under glade rop,
de ropene blir ikke ropt.
34 # Jes 15,4ff Skriket fra Hesjbon når til Elale,
helt til Jahas lyder ropet,
fra Soar til Horonajim
og til Eglat-Sjelisjia.
For selv Nimrim-vannet blir til ørkenland.
35I Moab, sier Herren,
gjør jeg ende på dem
som går opp på haugene
og tenner offerild for sin gud.
36 # Jes 15,5; 16,11 Derfor klager mitt hjerte
som en fløyte over Moab,
mitt hjerte klager som en fløyte
over mennene fra Kir-Heres.
For alt det de hadde igjen, er tapt.
37 # Jes 15,2ff; Jer 47,5; Esek 7,18 # 48,37 Hvert hode … hoftene =sørgeskikker. Hvert hode er snauklipt,
alt skjegg er raket av.
Alle har rispet opp hendene
og har sekkestrie om hoftene.
38 # 22,28; Hos 8,8 På alle tak og torg i Moab lyder klage.
For jeg har slått Moab i stykker
lik et kar som ingen bryr seg om,
sier Herren.
39Knust er hun. Skrik!
Moab har snudd ryggen til i skam.
Nå blir Moab til latter og til redsel
for alle sine naboer.
40 # 49,22 For så sier Herren:
Se, han stuper som en ørn
og brer ut vingene over Moab.
41Byene blir inntatt, festningene erobret.
Den dagen skal hjertet i Moabs krigere
være som hjertet til en kvinne i barnsnød.
42Moab blir utslettet som folk,
for de har vist hovmod mot Herren.
43 # Jes 24,17ff Det blir gru og grav og garn
for deg som bor i Moab!
sier Herren.
44 # Am 5,19 Den som flykter fra gru,
skal falle i grav,
kommer han seg opp av graven,
skal han fanges i garnet.
For jeg sender regnskapets år over Moab,
sier Herren.
45 # 4 Mos 21,28ff; 24,17; 5 Mos 2,24ff I skyggen av Hesjbon
står kraftløse flyktninger.
For ild går ut fra Hesjbon,
en flamme fra Sihon.
Den skal fortære Moabs tinning
og skallen på dem som bråker.
46Ve deg, Moab!
Det er ute med Kemosj-folket.
For sønnene dine blir tatt til fange,
og døtrene må gå i fangenskap.
47 # 46,26; 49,6.39 Men jeg skal vende skjebnen for Moab
i dager som kommer,
sier Herren.
Så langt dommen over Moab.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål