1. Mosebok 4
N11BM

1. Mosebok 4

4
Kain og Abel
1 # 4,1 båret fram Hebr. bruker her et ord som kan bety «skape», «lage», jf. 1 Mos 14,19.22; Ordsp 8,22, eller «kjøpe», «skaffe», jf. 1 Mos 25,10; 39,1. Navnet Kain er et ordspill på dette ordet. Mannen var sammen med sin kvinne Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa: «Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp.» 2#4,2 Abel Navnet betyr «pust», «forgjengelighet». Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker.
3Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. 4#2 Mos 34,19; Hebr 11,4 Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, 5men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned.
6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? 7#Job 11,14f; Rom 6,12.16 Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.»
8 # 1 Joh 3,12 # 4,8 La oss … marken Utsagnet mangler i =masoretteksten, men finnes i den samaritanske bibelteksten og i de eldste oversettelsene. Siden sa Kain til sin bror Abel: {{«La oss gå ut på marken!»}} Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.
9Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» 10#Hebr 12,24 Da sa Herren: «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. 11Forbannet er du! Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd. 12Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.»
13Da sa Kain til Herren: «Min skyld er for tung å bære. 14#Job 15,20f Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må skjule meg for deg. Fredløs og flyktning blir jeg på jorden, og den som finner meg, kan drepe meg.» 15#4,15 merke tegn, f.eks. på pannen, som viser at en står under Guds beskyttelse. Jf. Esek 9,4. Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel. 16#4,16 Nod ukjent land. Navnet ligner det hebr. ordet for «fredløs». Jf. v. 12.14. Så dro Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.
Kains slekt
17Kain var sammen med sin kvinne, og hun ble med barn og fødte Henok. Så bygde han en by og ga den navn etter sin sønn Henok. 18Henok fikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek.
19Lamek tok seg to koner. Den ene het Ada, den andre het Silla. 20Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. 21Hans bror het Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte. 22Også Silla fødte en sønn, Tubalkain. Han smidde alle slags redskaper av bronse og jern. Og Tubalkains søster var Naama.
23Lamek sa til sine koner:
«Ada og Silla, hør på meg,
Lameks koner, lytt til mine ord:
En mann dreper jeg for et sår,
en gutt for en skramme.
24 # 4,15; Matt 18,21f Kain skal hevnes sju ganger,
men Lamek syttisju ganger.»
Sets slekt
25 # 4,25 Set Navnet settes her i forbindelse med et hebr. ord som betyr «å gi». Jf. 4,26. Adam var igjen sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte ham Set.
«For Gud har gitt meg et nytt barn
i Abels sted,
siden Kain drepte ham.»
26 # 12,8 # 4,26 Enosj Navnet betyr «menneske». Også Set fikk en sønn og ga ham navnet Enosj. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål