Esra 2

2
De som vendte hjem fra Babel
1 # Neh 7,6ff Dette er mennene fra provinsen Juda som dro opp fra fangenskapet i eksil. Babel-kongen Nebukadnesar hadde ført dem i eksil til Babel, men nå vendte de hjem til Jerusalem og Juda, hver til sin by. 2#2,2 Serubabel sønnesønn av kong Jojakin. Sammen med øverstepresten Josva arbeidet han med å gjenreise tempelet (jf. 3,2f.8). Det ble knyttet store messianske forhåpninger til ham som davidsætling. Jf. 1 Krøn 3,19; Hag 2,20–23; Sak 4,1–7. De kom sammen med Serubabel, Josva, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordekai, Bilsjan, Mispar, Bigvai, Rehum og Baana.
Dette er tallet på mennene fra Israels folk: 3etterkommere av Parosj 2172, 4av Sjefatja 372, 5av Arah 775, 6av Pahat-Moab, altså av Josva og Joab 2812, 7av Elam 1254, 8av Sattu 945, 9av Sakkai 760, 10av Bani 642, 11av Bebai 623, 12av Asgad 1222, 13av Adonikam 666, 14av Bigvai 2056, 15av Adin 454, 16av Ater, altså av Hiskia, 98, 17av Besai 323, 18av Jora 112, 19av Hasjum 223, 20av Gibbar 95. 21Menn fra Betlehem 123, 22fra Netofa 56, 23fra Anatot 128, 24fra Bet-Asmavet 42, 25fra Kirjat-Jearim, Kefira og Beerot 743, 26fra Rama og Geba 621, 27fra Mikmas 122, 28fra Betel og Ai 223, 29fra Nebo 52. 30Etterkommere av Magbisj 156, 31#2,7 av den andre Elam 1254, 32av Harim 320. 33Menn fra Lod, Hadid og Ono 725, 34fra Jeriko 345. 35Etterkommere av Senaa 3630.
36Prestene: etterkommere av Jedaja, fra Josvas hus, 973, 37av Immer 1052, 38av Pasjhur 1247, 39av Harim 1017.
40Levittene: etterkommere av Josva og Kadmiel, altså av Hodavja, 74.
41Sangerne: etterkommere av Asaf 128.
42Portvaktene: etterkommere av Sjallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Sjobai, i alt 139.
43Tempeltjenerne: etterkommere av Siha, Hasufa, Tabbaot, 44Keros, Siaha, Padon, 45Lebana, Hagaba, Akkub, 46Hagab, Sjalmai, Hanan, 47Giddel, Gahar, Reaja, 48Resin, Nekoda, Gassam, 49Ussa, Paseah, Besai, 50Asna, me'unittene og nefusittene, 51Bakbuk, Hakufa, Harhur, 52Baslut, Mehida, Harsja, 53Barkos, Sisera, Tamah, 54Nesiah og Hatifa. 55Etterkommerne av Salomos tjenere: av Sotai, Hassoferet, Peruda, 56Jaala, Darkon, Giddel, 57Sjefatja, Hattil, Pokeret-Hassebajim og Ami. 58Tempeltjenerne og etterkommerne av Salomos tjenere var i alt 392.
59Dette er de som dro tilbake fra Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Addan og Immer, men som ikke kunne gjøre rede for sin slekt og sitt opphav, om de tilhørte Israel: 60etterkommere av Delaja, Tobia og Nekoda 652, 61#2 Sam 19,31ff og etterkommere av prestene: av Hobaja, Hakkos og Barsillai, han som hadde giftet seg med en av døtrene til Barsillai fra Gilead og tatt deres navn. 62De lette etter slektsregistrene sine, men fant dem ikke. Derfor ble de regnet for uverdige til prestetjenesten. 63#3 Mos 2,3#2,63 urim og tummim hellige gjenstander som ble brukt til loddkasting for å finne Guds vilje. >2 Mos 28,30. =prest. Stattholderen forbød dem å spise av det høyhellige til det sto fram en prest med urim og tummim.
64Hele forsamlingen var i alt 42 360. 65I tillegg kom de 7337 mannlige og kvinnelige slavene, dessuten 200 mannlige og kvinnelige sangere. 66De hadde 736 hester, 245 muldyr, 67435 kameler og 6720 esler.
68Da de kom til Herrens hus i Jerusalem, bar noen av familieoverhodene fram frivillige gaver til Guds hus, så det kunne reises der det før hadde stått. 69De ga etter evne til arbeidskassen: 61 000 gulldrakmer, 5000 sølvminer og 100 prestedrakter.
70Prestene og levittene bosatte seg i sine egne byer sammen med noen av folket, sangerne, portvaktene og tempeltjenerne, og hele Israel bosatte seg i sine byer.

Markert nå:

Esra 2: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring