Esra 10

10
De fremmede kvinnene sendes bort
1Mens Esra gråtende kastet seg ned foran Guds hus og ba og bekjente, samlet det seg en stor mengde israelitter omkring ham, menn, kvinner og barn, og folket gråt høyt. 2Da tok Sjekanja, sønn av Jehiel, av Elams etterkommere, til orde og sa til Esra: «Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt til oss fremmede kvinner fra folkene i landet. Likevel er det ennå håp for Israel. 3La oss nå inngå en pakt for vår Guds ansikt og sende fra oss alle disse kvinnene og deres barn. Det er dette rådet vi har fått fra Herren og fra dem som skjelver for vår Guds bud. La det bli gjort etter loven! 4Gå i gang, for denne saken hviler på deg, og vi vil være med deg. Vær sterk og gå til verket!»
5Så reiste Esra seg og ba de ledende prestene, levittene og hele Israel sverge at de ville gjøre det som var sagt, og de sverget. 6Da dro Esra bort fra plassen foran Herrens hus og inn i rommet til Johanan, sønn av Eljasjib. Der ble han natten over uten å smake verken brød eller vann, for han sørget over troløsheten til dem som hadde vært i eksil.
7Deretter gikk det ut en kunngjøring gjennom hele Juda og Jerusalem til alle som hadde vært i eksil. De skulle samles i Jerusalem. 8Den som ikke kom innen tre dager, skulle – slik lederne og de eldste hadde bestemt – få all sin eiendom slått med bann og ødelagt og selv bli skilt fra forsamlingen av dem som hadde vært i eksil. 9Alle menn fra Juda og Benjamin samlet seg i Jerusalem i løpet av tre dager. Det var den tjuende dagen i den niende måneden. Hele folket satt på plassen foran Guds hus og skalv, både på grunn av denne saken og fordi det regnet kraftig. 10#9,1f Da reiste presten Esra seg og sa til dem: «Dere har vært troløse og tatt til dere fremmede kvinner. Slik har dere økt Israels skyld. 11Bekjenn nå for Herren, deres fedres Gud, og gjør hans vilje. Skill dere fra disse folkene i landet og fra de fremmede kvinnene.»
12Da svarte hele forsamlingen høyt: «Ja, vi vil gjøre det som du sier til oss. 13Men det er mye folk, og det er regntid. Vi orker ikke å stå her ute lenger. Dette arbeidet er ikke gjort på en dag eller to, for vi er mange som har syndet i denne saken. 14La nå lederne våre stå fram for hele forsamlingen. Så skal alle i byene våre som har tatt til seg fremmede kvinner, møte til avtalte tider sammen med de eldste og dommerne fra hver enkelt by, for å vende bort fra oss vår Guds brennende vrede på grunn av denne saken.» 15#10,15 Sjabbetai Jf. Neh 8,7. Bare Jonatan, sønn av Asael, og Jahseja, sønn av Tikva, satte seg imot dette, og Mesjullam og levitten Sjabbetai støttet dem. 16Men de som hadde vært i eksil, gjorde som det var sagt. Presten Esra skilte ut noen menn som var overhoder for familiene sine, alle nevnt ved navn. De kom sammen den første dagen i den tiende måneden for å undersøke saken. 17På den første dagen i den første måneden ble de ferdige med alle mennene som hadde tatt til seg fremmede kvinner.
Liste over dem som hadde tatt til seg fremmede kvinner
18Man fant at disse prestesønnene hadde tatt til seg fremmede kvinner: av etterkommerne av Josva, sønn av Josadak, og brødrene hans: Maaseja, Elieser, Jarib og Gedalja. 19De ga hånden på at de skulle sende fra seg kvinnene sine, og de ofret en vær som skyldoffer. 20Etterkommere av Immer: Hanani og Sebadja; 21av Harim: Maaseja, Elia, Sjemaja, Jehiel og Ussia; 22av Pasjhur: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad og Elasa.
23Av levittene: Josabad, Sjimi, Kelaja, som også kalles Kelita, Petahja, Juda og Elieser.
24Av sangerne: Eljasjib, og av portvaktene: Sjallum, Telem og Uri.
25Av Israel: etterkommere av Parosj: Ramja, Jissia, Malkia, Mijjamin, Elasar, Malkia og Benaja; 26av Elam: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elia; 27av Sattu: Eljoenai, Eljasjib, Mattanja, Jeremot, Sabad og Asisa; 28av Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai og Atlai; 29av Bani: Mesjullam, Malluk, Adaja, Jasjub, Sjeal og Jeremot; 30av Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel, Binnui og Manasse; 31av Harim: Elieser, Jisjia, Malkia, Sjemaja, Simon, 32Benjamin, Malluk og Sjemarja; 33av Hasjum: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse og Sjimi; 34av Bani: Maadai, Amram, Uel, 35Benaja, Bedja, Keluhu, 36Vanja, Meremot, Eljasjib, 37Mattanja, Mattenai og Jaasai; 38av Binnui: Sjimi, 39Sjelemja, Natan, Adaja, 40Maknadbai, Sjasjai, Sjarai, 41Asarel, Sjelemja, Sjemarja, 42Sjallum, Amarja og Josef; 43av Nebo: Je'iel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel og Benaja.
44Alle disse hadde tatt til seg fremmede kvinner, og noen hadde fått barn med dem.

Markert nå:

Esra 10: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring