1. Kongebok 4
N11BM

1. Kongebok 4

4
Salomos embetsmenn
1Salomo var nå konge over hele Israel. 2Dette var hans øverste embetsmenn: Asarja, sønn av Sadok, var prest; 3Elihoref og Ahia, sønner av Sjisja, var riksskrivere; Josjafat, sønn av Ahilud, var kansler; 4#2,35 Benaja, sønn av Jojada, var hærfører; Sadok og Abjatar var prester; 5Asarja, sønn av Natan, var oppsynsmann over fogdene; Sabud, sønn av presten Natan, var kongens venn; 6#5,13f Ahisjar var borgherre; Adoniram, sønn av Abda, var oppsynsmann over dem som gjorde pliktarbeid.
7Salomo hadde tolv fogder over hele Israel. De skulle sørge for matforsyningene til kongen og hans hoff. Hver sin måned i året skulle de sørge for det. 8Dette er navnene deres: Ben-Hur, i fjellandet Efraim; 9#4,9 Makas … Bet-Hanan byer i den vestlige delen av Juda. Ben-Deker, i Makas, Sjaalvim, Bet-Sjemesj, Elon og Bet-Hanan; 10#4,10 Arubbot … Hefer-landet distriktet nordvest for Sikem, ned mot Saron-sletten. Ben-Hesed, i Arubbot – han hadde Soko og hele Hefer-landet; 11#4,11 Dor-høylandet ved middelhavskysten, sør for Karmel-fjellet. Jf. Jos 11,2. Ben-Abinadab hadde hele Dor-høylandet – han var gift med Tafat, datter av Salomo; 12Baana, sønn av Ahilud, hadde Taanak, Megiddo og hele Bet-Sjean, som ligger ved Saretan, nedenfor Jisreel, fra Bet-Sjean til Abel-Mehola og bortenfor Jokmeam; 13Ben-Geber i Ramot i Gilead – han hadde teltbyene til Ja'ir, sønn av Manasse, i Gilead, og Argob-området i Basan, seksti store byer med murer og bronsebommer; 14Ahinadab, sønn av Iddo, hadde Mahanajim; 15Ahimaas hadde Naftali – også han var gift med en av Salomos døtre, Basmat; 16Baana, sønn av Husjai, i Asjer og Alot; 17Josjafat, sønn av Paruah, i Jissakar; 18Sjimi, sønn av Ela, i Benjamin; 19#1 Mos 4,21ff Geber, sønn av Uri, i Gilead-landet, det landet som hadde tilhørt amorittkongen Sihon og Basan-kongen Og. Dessuten var det en fogd i Juda.
Salomos makt og visdom
20 # 1 Mos 13,16; 1 Kong 3,8 Folket i Juda og Israel var tallrikt som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade. 21#2 Krøn 9,26; Sal 72,8 Salomo hersket over alle kongerikene fra Eufrat til filisterlandet og helt til grensen mot Egypt. De betalte skatt og sto under ham så lenge han levde.
22 # 4,22 tretti kor ca. 10 920 l. seksti kor ca. 21 840 l. Til matlaging hos Salomo gikk det hver dag med tretti kor fint mel og seksti kor grovt mel, 23ti gjødde okser, tjue okser på beite og hundre sauer og i tillegg hjorter, gaseller, dådyr og gjødde gjess. 24#1 Mos 15,18#4,24 Tifsah by ved Eufrat. For han hersket over alt land vest for Eufrat, fra Tifsah til Gaza, over alle kongene vest for Eufrat, og han hadde fred på alle kanter rundt omkring. 25#3 Mos 26,5; Mi 4,4; Sak 3,10 I Juda og Israel, fra Dan til Beer-Sjeba, satt hver mann trygt under sin vinstokk og sitt fikentre så lenge Salomo levde. 26#2 Krøn 9,25 Salomo hadde førti tusen stallplasser til sine vognhester og tolv tusen ryttere.
27De tolv fogdene sørget hver sin måned for matforsyningene til kong Salomo og alle som spiste ved hans bord. De lot det ikke skorte på noe. 28De skulle også etter tur gi bygg og halm til hestene og trekkdyrene der de befant seg.
29Gud ga Salomo visdom, særdeles stor innsikt og en forstand som favnet like vidt som sanden ved havets bredd. 30Salomos visdom overgikk all visdom i Østen og Egypt. 31#1 Krøn 2,6 Han var visere enn noe annet menneske, visere enn Etan av Esrah-ætten og Mahols sønner Heman, Kalkol og Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. 32#Ordsp 1,1 Salomo formet tre tusen ordspråk, og tallet på hans sanger var ett tusen og fem. 33Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. 34#10,1ff; Matt 12,42 De kom fra alle folkeslag for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om hans visdom.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål