1. Krønikebok 6
N11BM
6
Levis slekt
1 # 1 Mos 46,11 Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari. 2Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. 3#2 Mos 6,20.23 Amrams barn var Aron, Moses og Mirjam. Og Arons sønner var Nadab, Abihu, Elasar og Itamar. 4Elasar fikk sønnen Pinhas, og Pinhas fikk Abisjua; 5Abisjua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk Ussi; 6Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk Merajot; 7Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk Ahitub; 8#2 Sam 8,17; 15,27 Ahitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk Ahimaas; 9Ahimaas fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk Johanan; 10#2 Krøn 26,17ff Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste i det tempelet Salomo hadde bygd i Jerusalem. 11Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk Ahitub; 12Ahitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk Sjallum; 13#2 Kong 22,4 Sjallum fikk sønnen Hilkia, og Hilkia fikk Asarja; 14Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak. 15#2 Kong 25,11 Josadak måtte gå i fangenskap den gang Herren drev Juda og Jerusalem i eksil ved Nebukadnesars hånd.
16Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari. 17#2 Mos 6,17 Dette er navnene på Gersjoms sønner: Libni og Sjimi. 18Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. 19Og Meraris sønner var Mahli og Musji.
Dette er levittenes slekter, nevnt etter deres fedre: 20Gersjom hadde sønnen Libni; hans sønn var Jahat og hans sønn Simma; 21hans sønn var Joah, hans sønn Iddo, hans sønn Serah og hans sønn Jeotrai.
22 # 2 Mos 6,24 Kehat hadde sønnen Amminadab; hans sønn var Korah og hans sønn Assir; 23hans sønn var Elkana, hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir; 24hans sønn var Tahat, hans sønn Uriel, hans sønn Ussia og hans sønn Saul. 25Elkanas sønner var Amasai og Ahimot; 26hans sønn var Elkana, hans sønn Sofai og hans sønn Nahat; 27#1 Sam 1,1.20 hans sønn var Eliab, hans sønn Jeroham og hans sønn Elkana. 28Samuel hadde to sønner; den førstefødte het Joel og den andre Abia.
29Merari hadde sønnen Mahli; hans sønn var Libni, hans sønn Sjimi og hans sønn Ussa; 30hans sønn var Sjima, hans sønn Haggia og hans sønn Asaja.
Tempelsangerne
31Dette er de mennene som David innsatte til å lede sangen i Herrens hus da paktkisten hadde fått sitt hvilested der. 32Før Salomo hadde bygd tempelet i Jerusalem, gjorde de tjeneste som sangere foran telthelligdommen, Guds bolig. Der sto de og utførte sin tjeneste etter forskriftene. 33Dette er tempelsangerne og sønnene deres: av Kehats slekt: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 34sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 35sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 36sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 37sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 38sønn av Jishar, sønn av Kehat, sønn av Levi, Israels sønn.
39Asaf, Hemans slektning, som sto ved hans høyre side, var sønn av Berekja, sønn av Sjima, 40sønn av Mikael, sønn av Baaseja, sønn av Malkia, 41sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 42sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sjimi, 43sønn av Jahat, sønn av Gersjom, Levis sønn.
44Brødrene deres, Merari-sønnene, sto på den venstre siden: Etan, sønn av Kisji, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 45sønn av Hasjabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkia, 46sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Sjemer, 47sønn av Mahli, sønn av Musji, sønn av Merari, Levis sønn.
48 # 4 Mos 3,9; 8,19 Deres brødre, de andre levittene, var satt til å gjøre all slags tjeneste i huset som er Guds bolig. 49Aron og sønnene hans bar fram offer på brennofferalteret og røkelsesalteret. De skulle utføre all tjeneste i Det aller helligste og gjøre soning for Israel, nøyaktig slik som Moses, Guds tjener, hadde påbudt.
50Dette var Arons etterkommere: Elasar, hans sønn Pinhas, hans sønn Abisjua, 51hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Serahja, 52hans sønn Merajot, hans sønn Amarja, hans sønn Ahitub, 53hans sønn Sadok og hans sønn Ahimaas.
Levittenes bosteder
54 # Jos 21,10–19 Dette er levittenes bosteder, teltleirer som de hadde innenfor sitt landområde: Loddet falt først på Arons etterkommere av Kehat-slekten, 55og de fikk Hebron i Juda-landet med beitemarkene rundt omkring. 56Men byens åkerland og landsbyene som hørte til, fikk Kaleb, sønn av Jefunne. 57Aronittene fikk altså tilfluktsbyene Hebron og Libna med beitemarker, Jattir og Esjtemoa med beitemarker, 58Hilen med beitemarker og Debir med beitemarker, 59Asjan med beitemarker og Bet-Sjemesj med beitemarker, 60og fra Benjamins stamme Geba med beitemarker, Alemet med beitemarker og Anatot med beitemarker. I alt hadde de tretten byer for slektene sine. 61#Jos 21,5–8 De andre etterkommerne av Kehat, slekt for slekt, fikk ved loddkasting ti byer fra halvparten av Manasses stamme.
62Gersjoms etterkommere, slekt for slekt, fikk tretten byer fra Jissakars stamme, Asjers stamme, Naftalis stamme og Manasses stamme i Basan. 63Meraris etterkommere, slekt for slekt, fikk ved loddkasting tolv byer fra Rubens stamme, Gads stamme og Sebulons stamme. 64Disse byene med tilhørende beitemarker ga israelittene til levittene. 65Ved loddkasting fikk de disse byene som er nevnt her, fra Judas stamme, Simons stamme og Benjamins stamme.
66 # Jos 21,20–39 De andre av Kehats etterkommere fikk disse byene fra Efraims stamme: 67tilfluktsbyene Sikem i Efraim-fjellene med beitemarker og Geser med beitemarker, 68Jokmeam med beitemarker og Bet-Horon med beitemarker, 69Ajjalon med beitemarker og Gat-Rimmon med beitemarker, 70og fra den ene halvparten av Manasses stamme Aner med beitemarker og Bileam med beitemarker. Dette fikk de andre etterkommerne av Kehat, slekt for slekt.
71Gersjoms etterkommere, slekt for slekt, fikk fra den andre halvparten av Manasses stamme Golan i Basan med beitemarker og Asjtarot med beitemarker; 72fra Jissakars stamme Kedesj med beitemarker og Daberat med beitemarker, 73Ramot med beitemarker og Anem med beitemarker; 74fra Asjers stamme Masjal med beitemarker og Abdon med beitemarker, 75Hukok med beitemarker og Rehob med beitemarker; 76og fra Naftalis stamme Kedesj i Galilea med beitemarker, Hammon med beitemarker og Kirjatajim med beitemarker.
77 # 6,77 De øvrige etterkommerne av Merari resten av levittene. De øvrige etterkommerne av Merari fikk fra Sebulons stamme Rimmon med beitemarker og Tabor med beitemarker; 78på den andre siden av Jordan ved Jeriko, øst for Jordan, fikk de fra Rubens stamme Beser i ørkenen med beitemarker og Jahsa med beitemarker, 79Kedemot med beitemarker og Mefaat med beitemarker, 80og fra Gads stamme Ramot i Gilead med beitemarker og Mahanajim med beitemarker, 81Hesjbon med beitemarker og Jaser med beitemarker.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål