1. Krønikebok 4

4
Judas slektsliste fortsetter
1 # 2,3ff Judas sønner var Peres, Hesron, Karmi, Hur og Sjobal. 2Reaja, sønn av Sjobal, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad. Dette var Sora-slektene. 3Dette er sønnene til Abietam: Jisreel, Jisjma og Jidbasj – deres søster het Haslelponi – 4#4,4 Penuel, far til Gedor >2,24. Penuel, far til Gedor, og Eser, far til Husja. Dette var sønnene til Hur, som var Efrats førstefødte og far til Betlehem.
5Asjhur, far til Tekoa, hadde to koner, Hela og Naara. 6Naara fødte ham sønnene Ahussam, Hefer, Temeni og Ahasjtari. Dette var sønnene til Naara. 7#4,7 Kos Navnet Kos er ikke belagt i den hebr. teksten. Helas sønner var Seret, Jishar, Etnan og Kos. 8Kos fikk sønnene Anub og Hassobeba, og han ble stamfar til slektene etter Aharhel, sønn av Harum.
9 # 4,9 Jabes Navnet settes her i forbindelse med et ord som betyr smerte. Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte», sa hun. 10#4,10 og bevare meg fra smerte kan også oversettes «så jeg ikke blir årsak til smerte». Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.
11Kelub, bror til Sjuha, fikk sønnen Mehir, han som ble far til Esjton. 12Og Esjton fikk sønnene Bet-Rafa, Paseah og Tehinna, han som ble far til Ir-Nahasj. Dette var mennene fra Reka.
13Kenas hadde sønnene Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat. 14Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som ble stamfar til slekten i Håndverkerdalen. De var håndverkere. 15Kaleb, sønn av Jefunne, hadde sønnene Ir, Ela og Naam, og Elas sønn var Kenas.
16Sønnene til Jehallelel var Sif, Sifa, Tirja og Asarel. 17Sønnene til Esra var Jeter, Mered, Efer og Jalon. Jeter ble far til Mirjam, Sjammai og Jisjbah, far til Esjtemoa. 18#4,18 sønnene Navnene på sønnene mangler. Hans judeiske kone fødte Jered, som ble far til Gedor, Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah. Dette er sønnene til Bitja, faraos datter, som Mered hadde giftet seg med. 19Hodias kone, som var søster av Naham, hadde disse sønnene: Ke'ilas far fra Garem og Esjtemoa fra Maaka. 20Sjimons sønner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tolon. Jisjis sønner var Sohet og Ben-Sohet.
21Sjela, sønn av Juda, hadde etterkommerne Er, far til Leka, Lada, far til Maresja, og de slektene som hørte til linvevernes laug i Bet-Asjbea, 22#4,22 vendt tilbake til Lehem kanskje stedsnavnet Jasjubi-Lehem eller Betlehem. Jokim og mennene i Koseba, Joasj og Saraf, som hadde hersket i Moab, men som var vendt tilbake til Lehem – ifølge gamle overleveringer. 23Det var de pottemakerne som bodde i Neta'im og Gedera. Der holdt de til hos kongen og var i tjeneste hos ham.
Simons slekt
24 # 1 Mos 46,10 Simons sønner var Nemuel, Jamin, Jarib, Serah og Saul. 25Sauls sønn var Sjallum, hans sønn var Mibsam, og hans sønn Misjma. 26Misjmas sønner var Hammuel, Sakkur og Sjimi. 27Sjimi hadde seksten sønner og seks døtre. Men brødrene hans hadde ikke mange barn. Derfor økte ikke slekten deres så mye som Juda-sønnene.
28 # Jos 19,1–8 De bodde i Beer-Sjeba, Molada og Hasar-Sjual, 29i Bilha, Esem og Tolad, 30i Betuel, Horma og Siklag, 31i Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri og Sjaarajim – disse byene hadde de helt til David ble konge – 32og i landsbyene som hørte til, i Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, til sammen fem byer, 33og i alle de landsbyene som lå rundt disse byene, helt til Baal. Dette var deres bosteder, og de var innskrevet der.
34Mesjobab, Jamlek og Josja, sønn av Amasja, 35Joel og Jehu, sønn av Josjibja, som var sønn av Seraja, Asiels sønn, 36Eljoenai, Jaakoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel og Benaja, 37og Sisa, sønn av Sjifi, som var sønn av Allon, sønn av Jedaja, som var sønn av Sjimri, Sjemajas sønn 38– alle de som her er nevnt med navn, var overhoder i sine slekter, og deres familier bredte seg vidt.
39De dro av sted i retning av Gedor, til østsiden av dalen, for å søke beite til småfeet sitt. 40Og de fant et beite som var rikt og godt. Landet var vidstrakt, det var stille og fredfylt. De som bodde der før, var av Hams ætt.
41 # 2 Kong 18,1 # 4,41 de som her er skrevet opp i v. 34–37. slo … med bann og utryddet =bann. På den tiden Hiskia var konge i Juda, kom de som her er skrevet opp med navn, og angrep teltene og boligene deres der. De slo dem med bann og utryddet dem. Slik har det vært helt til denne dag. Så bosatte de seg der i stedet for dem, for der var det beite for sauene deres.
42Noen av disse Simon-sønnene dro til Se'ir-fjellene. Det var fem hundre mann under ledelse av Pelatja, Nearja, Refaja og Ussiel, Jisjis sønner. 43De slo i hjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der og har bodd der til denne dag.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring