1. Krønikebok 2

2
Judas slekt
1 # 1 Mos 35,23–26 Dette er Israels sønner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Jissakar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Asjer.
3 # 1 Mos 38 Judas sønner var Er, Onan og Sjela. Disse tre fikk han med Batsjua, en kanaaneisk kvinne. Er, Judas førstefødte sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og derfor lot han ham dø. 4Tamar, svigerdatteren hans, fødte ham Peres og Serah. I alt hadde Juda da fem sønner. 5#1 Mos 46,12 Sønnene til Peres var Hesron og Hamul. 6#2,6 Simri kalles også Sabdi. Jf. Jos 7,1. Og Serahs sønner var Simri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem. 7#Jos 7,1ff Karmis sønn var Akar; det var han som førte Israel i ulykke da han var troløs og tok for seg av det som var bannlyst. 8Etans sønn var Asarja.
9 # 2,9 Kelubai kalles ellers Kaleb, v. 18 og 42; jf. Jos 14,6. De sønnene Hesron fikk, var Jerahmeel, Ram og Kelubai. 10Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Nahsjon, som var leder for Juda-sønnene. 11Nahsjon fikk sønnen Salma, og Salma fikk sønnen Boas. 12Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai. 13#1 Sam 16,6–13 Isai fikk sønner. Den førstefødte var Eliab, den andre var Abinadab, den tredje Sjima, 14den fjerde Netanel, den femte Raddai, 15den sjette Osem, og den sjuende var David. 16#2 Sam 17,25 Deres søstre var Seruja og Abigajil. Seruja hadde tre sønner, Absjai, Joab og Asael. 17Abigajil fødte Amasa; hans far var ismaelitten Jeter.
18Kaleb, sønn av Hesron, fikk sønner med sin kone Asuba og med Jeriot. Disse var Jesjer, Sjobab og Ardon. 19Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og hun fødte ham Hur. 20#2 Mos 31,2f Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.
21Siden gikk Hesron inn til en datter av Makir, Gileads far. Han var seksti år gammel da han tok henne til kone, og hun fødte ham Segub. 22#Dom 10,3f Segub fikk sønnen Ja'ir, som hadde tjuetre byer i Gilead-landet. 23Men Gesjur og Aram tok fra dem Ja'irs teltbyer og Kenat med småbyene omkring, i alt seksti byer. Alle disse stammet fra Makir, Gileads far.
24 # 2,24 far til Tekoa «Far» kan her og på flere andre steder i dette kapitlet og i kap. 4 også bety grunnlegger. Etter at Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte Abia, Hesrons kone, Asjhur. Han ble far til Tekoa.
25Jerahmeel, Hesrons eldste sønn, hadde sønnene Ram, den førstefødte, og Buna, Oren, Osem og Ahia. 26Jerahmeel hadde også en annen kone som het Atara. Hun ble mor til Onam. 27Ram, Jerahmeels førstefødte sønn, hadde sønnene Maas, Jamin og Eker. 28Onams sønner var Sjammai og Jada, og Sjammais sønner var Nadab og Abisjur. 29Abisjurs kone het Abihajil, og hun fødte ham Ahban og Molid. 30Nadabs sønner var Seled og Appajim. Seled døde barnløs. 31Appajims sønn var Jisji, Jisjis sønn var Sjesjan, og Sjesjans sønn var Ahlai. 32Sønnene til Jada, Sjammais bror, var Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. 33Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahmeels etterkommere.
34Sjesjan hadde ingen sønner, bare døtre. Men han hadde en egyptisk slave som het Jarha. 35Sjesjan ga sin datter som kone til Jarha, og hun fødte ham Attai. 36Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk sønnen Sabad. 37Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk sønnen Obed. 38Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk sønnen Asarja. 39Asarja fikk sønnen Heles, og Heles fikk sønnen Elasa. 40Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk sønnen Sjallum. 41Sjallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk sønnen Elisjama.
42 # 2,9 Jerahmeels bror Kaleb fikk først sønnen Mesja, far til Sif, og siden sønnen Maresja, far til Hebron. 43Hebrons sønner var Korah, Tappuah, Rekem og Sjema. 44Sjema fikk sønnen Raham, som ble far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sjammai. 45Sjammais sønn var Maon, og Maon ble far til Bet-Sur. 46Kalebs medhustru Efa fødte Haran, Mosa og Gases, og Haran fikk sønnen Gases. 47Jodais sønner var Regem, Jotam, Gesjan, Pelet, Efa og Sjaaf. 48Kalebs medhustru Maaka fødte Sjeber og Tirhana. 49Hun fødte også Sjaaf, som ble far til Madmanna, og Sjeva, som ble far til Makbena og Gibea. Kalebs datter het Aksa. 50Dette var Kalebs etterkommere.
Hur, Efrats førstefødte, fikk sønnene Sjobal, far til Kirjat-Jearim, 51Salma, far til Betlehem, og Haref, far til Betgader. 52#2,52 Haroe i 4,2 kalt Reaja. Sjobal, Kirjat-Jearims far, fikk også sønnen Haroe og ble far til halvparten av Manahat-slekten. 53Kirjat-Jearims slekter var Jeter-sønnene, Put-sønnene, Sjuma-sønnene og Misjra-sønnene. Fra dem utgikk folket i Sora og Esjtaol. 54Etterkommerne av Salma var Betlehem, Netofa-slekten, Atrot-Bet-Joab, den andre halvparten av Manahat-slekten og Sora-slekten. 55De skriftlærdes slekter som bodde i Jabes, var Tira-sønnene, Sjima-sønnene og Suka-sønnene. Disse er kinittene som kom fra Hammat, som var stamfar til Rekabs hus.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring