1. Krønikebok 1

1
Adams slekt
1 # 1 Mos 5 # 1,1 Store deler av teksten i 1–2 Krøn er sammenfallende med teksten i 1–2 Sam og 1–2 Kong. Adam, Set, Enosj; 2Kenan, Mahalalel, Jared; 3Henok, Metusjalah, Lamek; 4Noah, Sem, Ham og Jafet.
5 # 1 Mos 10,2–4 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 6#1,6 Difat 1 Mos 10,3 har Rifat. Gomers sønner var Asjkenas, Difat og Togarma. 7Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
8 # 1 Mos 10,6–18 Hams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 9Sønnene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan. 10Kusj ble også far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden. 11Misrajim ble stamfar til luderne, anamerne, lehaberne, naftuherne, 12patruserne og kasluherne, de som filisterne stammer fra, og kaftorerne.
13Kanaan ble far til Sidon – han var den førstefødte – og til Het, 14og til jebusittene, amorittene, girgasjittene, 15hevittene, arkittene, sinittene, 16arvadittene, semarittene og hamatittene.
17 # 1 Mos 10,22–29 # 1,17 Mesjek 1 Mos 10,23 har Masj. Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Mesjek. 18Arpaksjad ble far til Sjelah, og Sjelah ble far til Eber. 19#1,19 Peleg På hebr. er det et ordspill mellom navnet Peleg og ordet som er oversatt «delt opp». Eber fikk to sønner. Den ene het Peleg, for i hans dager ble jorden delt opp. Hans bror het Joktan. 20Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan.
24 # 1 Mos 11,10–26 # 1,24 Sem Navnene som følger, er etterkommere av Sem. Sem, Arpaksjad, Sjelah, 25Eber, Peleg, Re'u, 26Serug, Nahor, Tarah 27og Abram, det er Abraham.
Abrahams slekt
28 # 1 Mos 25,13–16 Abrahams sønner var Isak og Ismael. 29Dette er deres slektshistorie: Nebajot var Ismaels førstefødte sønn. Han hadde også sønnene Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var Ismaels etterkommere.
32 # 1 Mos 25,1–4 Ketura, Abrahams medhustru, fødte Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Joksjans sønner var Saba og Dedan. 33Og Midjans sønner var Efa, Efer, Henok, Abida og Eldaa. Alle disse var Keturas etterkommere.
34 # 1 Mos 25,19–26 Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. 35#1 Mos 36,10–13.15–17 Esaus sønner var Elifas, Re'uel, Je'usj, Jalam og Korah. 36Sønnene til Elifas var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37Re'uels sønner var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38#1 Mos 36,20–28 Se'irs sønner var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. 39Lotans sønner var Hori og Homam, og Lotans søster var Timna. 40Sjobals sønner var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Og Sibons sønner var Ajja og Ana. 41Anas sønn var Disjon, og Disjons sønner var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42Esers sønner var Bilhan, Saavan og Jaakan. Disjans sønner var Us og Aran.
Konger og høvdinger i Edom
43 # 1 Mos 36,31ff Dette er de kongene som regjerte i landet Edom før det var noen konge som regjerte over israelittene: Bela, sønn av Beor; hans by het Dinhaba. 44Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 45Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman-landet konge i hans sted. 46Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge i hans sted. Det var han som slo midjanittene på slettelandet i Moab. Hans by het Avit. 47Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge i hans sted. 48Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved Eufrat konge i hans sted. 49Da Saul døde, ble Baal-Hanan, sønn av Akbor, konge i hans sted. 50#1,50 Pa'i 1 Mos 36,39 har Pa'u. Da Baal-Hanan døde, ble Hadad konge i hans sted. Hans by het Pa'i, og hans kone het Mehetabel. Hun var datter av Matred, som var datter av Mesahab.
51Da Hadad var død, styrte disse stammehøvdingene i Edom: høvdingene i Timna, Alja, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mibsar, 54Magdiel og Iram. Dette var stammehøvdingene i Edom.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring