Job 22
N11NN

Job 22

22
Elifas: Forlik deg med Gud
1Då tok Elifas frå Teman til ords og sa:
2Kan vel ein mann hjelpa Gud?
Nei, den kloke hjelper berre seg sjølv.
3 # 35,7 Har Den veldige glede av di rettferd?
Tener han på at du er heil i di ferd?
4Er det for gudsfrykta di han klagar deg
og stemner deg for retten?
5Er ikkje vondskapen din stor
og skulda utan ende?
6 # 2 Mos 22,26; 5 Mos 24,17; Job 24,7; Jes 58,7 Du tok pant frå brørne dine utan grunn,
drog av dei siste plagga deira.
7 # Jes 21,14; Matt 25,42 Den utmatta nekta du vatn,
du heldt brød tilbake frå den svoltne.
8Den sterke eigde landet,
den fornemme fekk bu der.
9 # 24,3–11 Enkjer sende du tomhendte bort,
du knuste styrken til dei farlause.
10 # 18,9–21 Difor er snarer sette omkring deg,
brå redsle grip deg.
11Eller ser du ikkje mørkret,
vassflaumen som kjem over deg?
12 # 11,8; Fork 5,1; Jes 40,26f Er ikkje Gud høgt i himmelen?
Sjå dei øvste stjernene, kor langt oppe dei er!
13 # Sal 10,11; 94,7; Jes 29,15; Jer 23,23f Du seier: «Kva veit vel Gud?
Kan han dømma gjennom tett skodde?
14 # Sal 19,5–7 Skyer dekkjer så han ikkje ser
der han vandrar over himmelbogen.»
15 # 1 Mos 6,5–7; 7,17ff Vil du følgja den gamle stigen
som ugjerningsmenn gjekk,
16 # 22,11 dei som vart rivne for tidleg bort
då flaumen skylde vekk grunnvollen deira?
17 # 21,14–16 Dei hadde sagt til Gud: «Gå frå oss!
Kva gjer vel Den veldige for oss?»
18 # 21,7–12; Hos 2,8 Men han hadde fylt husa deira med alt godt.
Lat planane til urettferdige vera langt frå meg!
19 # Sal 58,11; 68,1–3; 107,42 Dei rettferdige såg det og jubla,
dei uskuldige spotta:
20«Der forsvinn motstandarane våre,
og elden fortærer restane.»
21 # Jes 27,5; 2 Kor 5,19–21 Forlik deg med han og slutt fred,
så får du alt godt tilbake.
22Ta imot rettleiing frå hans munn,
legg deg talen hans på hjartet.
23 # 5 Mos 30,2–10; Job 11,14f Vend attende til Den veldige,
så får du oppreising.
Hald urett borte frå teltet ditt!
24 # Matt 6,19 # 22,24 Ofir var kjend for sitt særleg verdfulle gull. Jf. 1 Kong 9,28; Jes 13,12. Kast gullet ditt i støvet,
Ofir-gullet mellom steinar i bekken,
25 # Sal 16,5; 119,57; 142,6; Klag 3,24 så skal Den veldige vera gull for deg,
ja, det finaste sølv.
26 # Sal 37,4 Du har di glede i Den veldige.
Du lyfter andletet mot Gud.
27 # Sal 50,14; Jes 65,24 Du bed til han, og han høyrer deg.
Du innfrir det du har lova.
28Det du set deg føre, skal lukkast.
Lys skal stråla over vegane dine.
29 # Sal 18,28; Jes 57,15 Når det går nedover, skal du seia: «Opp!»
Han frelser dei som slår auga ned.
30 # 42,8; Jak 5,16 Han bergar jamvel den som ikkje er uskuldig;
ved dine reine hender blir han berga.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk