1. Mosebok 6
N11NN

1. Mosebok 6

6
Vondskapen aukar på jorda
1No tok menneska til å bli mange på jorda, og dei hadde fått døtrer. 2#Job 1,6; Sal 89,7 Då såg gudesønene at menneskedøtrene var vakre, og dei tok nokre av dei til koner, dei som dei helst ville ha. 3#6,3 bli verande Tydinga av det hebr. ordet er usikker.Herren sa: «Min ande skal ikkje for alltid bli verande i menneska, for dei er av kjøt og blod. Levetida deira skal vera 120 år.»
4Det var kjemper på jorda i dei dagane, og sidan òg. For gudesønene gjekk inn til menneskedøtrene, som fødde dei born. Dette er dei mektige frå eldgammal tid, dei namngjetne.
5 # 8,21; Sal 14,3; Matt 15,19 Herren såg at vondskapen til menneska var stor på jorda, for alt dei ville og planla i hjartet, var vondt, dagen lang. 6#1 Sam 15,11.29.35 Då angra Herren at han hadde laga menneske på jorda, og han var full av sorg i hjartet. 7Og Herren sa: «Eg vil utrydda menneska som eg har skapt, frå jorda, alt frå menneska til feet, krypdyra og fuglane under himmelen. For eg angrar at eg har laga dei.» 8Men Noah fann nåde for Herrens auge.
Noahs ark
9 # 5,24; Hebr 11,7; 2 Pet 2,5 Dette er slektshistoria til Noah. Noah var ein rettferdig mann, ein heiderleg mann i si tid. Noah vandra med Gud. 10Han fekk tre søner: Sem, Ham og Jafet. 11Men jorda vart forderva for Guds andlet. Ho vart full av vald. 12Gud såg på jorda, og sjå, ho hadde vorte forderva, for alt det som menneska hadde gjort på jorda, førte til øydelegging.
13Då sa Gud til Noah: «Eg vil gjera ende på alt kjøt og blod. For jorda har vorte full av vald på grunn av dei, og sjå, eg vil øydeleggja dei saman med jorda. 14#6,14 gofertre kanskje sypress. arka stor husbåt; vårt ord kjem frå lat. arca, «kiste». Lag deg ei ark av gofertre. Du skal laga fleire små rom i arka og tjørebre henne innvendig og utvendig. 15#6,15 300 alner ca. 150 m. 50 alner ca. 25 m. 30 alner ca. 15 m. Slik skal du byggja arka: Ho skal vera 300 alner lang, 50 alner brei og 30 alner høg. 16#6,16 opning eller «tak». Tydinga av det hebr. ordet er usikker. ei alen ca. 50 cm. Du skal laga ei opning for dagslyset og avslutta opninga ei alen frå toppen av arka. Du skal setja døra til arka på den eine sida og så laga eit nedre, eit andre og eit tredje dekk. 17#6,17 storflaumen Det hebr. ordet er eigentleg ei nemning for «himmelhavet» – vatnet som er over himmelkvelven. Jf. 1,7; 7,11; Sal 29,10. No vil eg la storflaumen koma over jorda og utrydda alt kjøt og blod, alt som det er livsande i under himmelen. Alt som er på jorda, skal omkoma. 18#9,9#6,18 pakt =pakt. Men med deg vil eg oppretta ei pakt. Du skal gå inn i arka, du og sønene dine og kona di og svigerdøtrene med deg. 19#7,2f Av alt levande, alt kjøt og blod, skal du føra to av kvart slag inn i arka, så dei bergar livet saman med deg. Hann og ho skal dei vera. 20Av alle slag fuglar og alt slag fe og alle slag kryp på marka skal to av kvart slag koma inn til deg, så dei kan berga livet. 21Du skal ta noko av alt som er etande, og samla det hos deg. Det skal du og dei andre ha å eta.» 22Og Noah gjorde dette. Han gjorde alt det som Gud hadde pålagt han.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk