Romerne 8
NB

Romerne 8

8
Frigjort fra synden og født til liv med Kristus
1Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. #6:18. 7:23. Joh 8:36. 3For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, #2Kor 5:21. Gal 3:13. Heb 7:18. 4for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 5For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred. #6:21. Gal 6:8. 7Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. #Kol 1:21. Jak 4:4. 8For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. #v.5. 7:5,14. 9Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.#1Kor 2:12.#3:16. 12:3. Gal 4:6. 2Tim 1:14. 1Joh 3:24. 4:13. 10Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. #5:18. 2Kor 13:5. Gal 2:20. 11Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. #Joh 5:21. Apg 2:24. 1Kor 6:14. 2Kor 4:14. 12Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. #6:6,18.
13For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. #Esek 18:21. Gal 6:8. Ef 4:22. Kol 3:5,6. 14For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. #v.9. Gal 5:18. 1Joh 3:1,24. 15Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! #v.9. Mark 14:36. Joh 1:12. 1Kor 2:12. 2Kor 6:18.#Gal 3:26. 4:6. 2Tim 1:7. Heb 2:15. 16Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. #Apg 5:32. 2Kor 1:22. 5:5. Gal 3:26,29. Ef 1:13. 4:30. 17Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. #Apg 14:22.#Gal 4:7. 2Tim 2:11,12. 1Pet 4:13. 5:1. Åp 21:7. 18For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. #Matt 5:12.#2Kor 4:17. Kol 3:4. 1Pet 1:6. 1Joh 3:12.
19For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. 20Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, 21i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. #Apg 3:21. 2Pet 3:13. Åp 21:5. 22For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. 23Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. #Luk 21:28. 2Kor 1:22. 3:18. 5:2,4. Gal 4:5. Ef 1:5. 24For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? #2Kor 4:18. 5:6,7. 25Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. #Gal 5:5. Heb 11:1. 26Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. 27Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. #1Krøn 28:9.#Sal 7:10. 139:1. Jer 11:20. 17:10. Apg 1:24. 28For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. #Ef 1:11. 3:11. 2Tim 1:9. Jak 1:12. 2:5. 29For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.#11:2.#2Kor 3:18. Ef 1:5,11. Fil 3:20,21. Kol 1:18. 1Joh 3:2. 30Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.
Ikke noe kan skille den troende fra Guds kjærlighet
31Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? #4Mos 14:9. Sal 56:12. 118:6. Matt 1:23. 32Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? #4:25. Jes 53:5. Joh 3:16. 2Pet 1:3. 33Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. #Jes 50:8. Heb 7:25. 34Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. #Job 16:19-21. Sal 110:1. Jes 50:9. Apg 2:24,34.#Heb 1:3. 7:25. 8:1. 9:24. 12:2. 1Pet 3:22. 1Joh 2:1. 35Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? 36Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. #Sal 44:23. 1Kor 4:9. 15:31. 2Kor 4:11. 37Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. #Joh 16:33. 1Kor 15:57. Fil 4:13. 1Joh 5:4,5. Åp 12:11. 38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, #1Kor 3:21. Ef 6:12. Kol 2:15. 2Tim 1:12. 39verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. #5:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.