Salmene 9
NB

Salmene 9

9
Herren har reist sin trone til dom
1Til sangmesteren. Etter Mutlabbén*. En salme av David. #*ukjent betydning. 2Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte. Jeg vil forkynne alle dine undergjerninger. 3Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste. 4For mine fiender viker tilbake, de faller og omkommer for ditt åsyn. 5For du har hevdet min rett og ført min sak. Du har satt deg på tronen som en rettferdig dommer. #7:12. 6Du har truet hedningene. Du har ødelagt de onde, utslettet deres navn for evig og alltid. #34:17. 119:21. Ord 10:7. 7Fienden er for alltid gått til grunne i ruiner. Byene har du støtt ned til grunnen, deres minne er blitt til intet. #Job 18:17. 8Men Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom. #10:16. 29:10. 102:13. 103:19. Heb 1:11. 9Han dømmer verden med rettferdighet, han feller dom over folkene med rettvishet. #96:13. 98:9. 10Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. #37:39. 46:8,12. 59:10,17,18. 11De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.
12Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans store gjerninger! #74:2. 76:3. 96:3. 105:1. 13For han som hevner blodsutgytelse, husker de hjelpeløse, han glemmer ikke deres skrik. #72:14. 1Mos 9:5. 5Mos 32:43. 14Vær meg nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater meg, du som løfter meg opp fra dødens porter, 15for at jeg skal forkynne all din pris, fryde meg over din frelse i portene hos Sions datter. 16Hedningene sank i den graven de gravde. Deres fot er fanget i garnet de skjulte. #7:16. 35:8. 57:7. Ord 26:27. 17Herren har vist hvem han er, han har holdt dom. Den ugudelige er fanget i sine egne henders gjerning. Higgajon*. Sela. #*et musikalsk uttrykk, betyr kanskje mellomspill. 18De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud. 19For ikke skal den fattige glemmes for alltid. De nedbøydes håp skal ikke for evig gå til grunne. 20Reis deg, Herre! La ikke mennesker få makt. La hedninger få sin dom for ditt åsyn. #7:7. 4Mos 10:35. 21La frykt komme over dem, Herre! La hedningefolkene kjenne at de er mennesker! Sela.