Nehemja 7

7
1Da nå muren var bygd, satte jeg inn dørene. Og dørvaktene og sangerne og levittene ble satt til sin gjerning. 2Jeg satte min bror Hanani til befalingsmann over Jerusalem, og sammen med ham Hananja, høveds-mann over borgen, for han var en pålitelig mann og mer gudfryktig enn de fleste. 3Jeg sa til dem: Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen brenner hett, og mens portvakten står der, skal dørene lukkes og låses, og noen av Jerusalems innbyggere skal settes som vaktmenn, hver på sin post og hver utenfor sitt hus.
Fortegnelse over dem som først hadde reist hjem fra Babel
4Byen var vid og stor, men folket i den fåtallig, og ingen nye hus var bygd. 5Da ga Gud meg i sinne å samle de fornemste og forstanderne og folket for å føres inn i ættelister. Og jeg fant boken med ættelistene over dem som først hadde dratt hjem, og der fant jeg skrevet:
6Dette er de menn fra landskapet Juda som dro hjem fra fangenskapet i det fremmede landet - de som kongen i Babel, Nebukadnesar, hadde bortført, og som nå vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by, #Esr 2:1 ff. 7de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemja, Asarja, Ra’amja, Nahamani, Mordekai, Bilsjan, Misperet, Bigvai, Nehum og Ba’ana. Dette er tallet på mennene av Israels folk: 8Parosjs barn, to tusen ett hundre og syttito. 9Sefatjas barn, tre hundre og syttito. 10Arahs barn, seks hundre og femtito. 11Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs etterkommere, to tusen åtte hundre og atten. #Esr 8:4. 12Elams barn, ett tusen to hundre og femtifire. 13Sattus barn, åtte hundre og førtifem. 14Sakkais barn, sju hundre og seksti. 15Binnuis barn, seks hundre og førtiåtte. 16Bebais barn, seks hundre og tjueåtte. 17Asgads barn, to tusen tre hundre og tjueto. 18Adonikams barn, seks hundre og sekstisju. 19Bigvais barn, to tusen og sekstisju. 20Adins barn, seks hundre og femtifem. 21Aters barn av Hiskias ætt, nittiåtte. 22Hasjums barn, tre hundre og tjueåtte. 23Besais barn, tre hundre og tjuefire. 24Harifs barn, ett hundre og tolv. 25Gibeons barn, nittifem. 26Mennene fra Betlehem og Netofa, ett hundre og åttiåtte. 27Mennene fra Anatot, ett hundre og tjueåtte. 28Mennene fra Bet-Asmavet, førtito. 29Mennene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be’erot, sju hundre og førtitre. 30Mennene fra Rama og Geba, seks hundre og tjueen. 31Mennene fra Mikmas, ett hundre og tjueto. 32Mennene fra Betel og Ai, ett hundre og tjuetre. 33Mennene fra det andre Nebo, femtito. 34Den andre Elams barn, ett tusen to hundre og femtifire. 35Harims barn, tre hundre og tjue. 36Jerikos barn, tre hundre og førtifem. 37Lods, Hadids og Onos barn, sju hundre og tjueen. 38Sena’as barn, tre tusen ni hundre og tretti. 39Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og syttitre.
40Immers barn, ett tusen og femtito. 41Pasjhurs barn, ett tusen to hundre og førtisju. 42Harims barn, ett tusen og sytten. 43Av levittene: Josvas barn av Kadmiels ætt, av Hodevas barn, syttifire.
44Av sangerne: Asafs barn, ett hundre og førtiåtte.
45Av dørvokterne: Sjallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn, ett hundre og trettiåtte.
46Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
47Keros’ barn, Sias barn, Padons barn, 48Lebanas barn, Hagabas barn, Sjalmais barn, 49Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn, 50Reajas barn, Resins barn, Nekodas barn, 51Gassams barn, Ussas barn, Paseahs barn, 52Besais barn, Me’unims barn, Nefussims barn, 53Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 54Baslits barn, Mehidas barn, Harsjas barn, 55Barkos’ barn, Siseras barn, Tamahs barn, 56Nesiahs barn, Hatifas barn. 57Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn,
58Ja’alas barn, Darkons barn, Giddels barn, 59Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebajims barn, Amons barn. 60Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var til sammen tre hundre og nittito. 61Og dette er de som dro hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Addon og Immer, men ikke kunne oppgi sin familie og sin ætt, om de var av Israel: 62Delajas barn, Tobias’ barn, Nekodas barn, seks hundre og førtito. 63Av prestene: Hobajas barn, Hakkos’ barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til kone og var blitt oppkalt etter dem.
64Disse lette etter ættelistene sine, men de fantes ikke. De ble da utelukket fra prestedømmet som uverdige til det. 65Stattholderen* sa til dem at de ikke skulle ete av det høyhellige før det sto fram en prest med urim og tummim.** #3Mos 8:8. 4Mos 27:21#*Serubabel, Hag 1:1. 2:2.**Se Ordforklaringer 66Hele menigheten var i alt førtito tusen tre hundre og seksti,
67i tillegg til deres tjenere og tjenestepiker, som var sju tusen tre hundre og trettisju. De hadde også med seg to hundre og førtifem sangere og sangerinner. 68De hadde sju hundre og trettiseks hester, to hundre og førtifem muldyr, 69fire hundre og trettifem kameler og seks tusen sju hundre og tjue esler.
Gaver blir gitt til templet
70Noen av slektenes overhoder ga gaver til arbeidet. Stattholderen ga til kassen tusen dariker i gull, dessuten femti skåler og fem hundre og tretti prestekapper.
71Noen av slektenes overhoder ga til arbeidskassen tjue tusen dariker i gull og to tusen to hundre miner i sølv. 72Det som resten av folket ga, var tjue tusen dariker i gull og to tusen miner i sølv, og dessuten sekstisju prestekapper. 73Både prestene og levittene og dørvaktene og sangerne og noen av det menige folket og tempeltjenerne og hele Israel ellers bosatte seg i sine byer. Da den sjuende måneden kom, bodde Israels barn i sine byer.

Markert nå:

Nehemja 7: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring