Matteus 6
NB
6
Almisser
1Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. #23:5. 2Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn! 3Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, 4slik at din gave kan være i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. #Luk 14:14.
Bønn og faste - Fadervår
5Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn! #23:5. Luk 18:10 ff.
6Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. #2Kong 4:33. Jes 26:20. Dan 6:11. 7Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. #Luk 11:2 ff. 1Kong 18:26 ff. Fork 5:1. 8Vær ikke som dem! For deres Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. #v.32. 9Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. #3Mos 22:32. Sal 115:1. Esek 36:23. Luk 11:2. 10Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. #3:2. 26:42. Luk 22:42. 11Gi oss i dag vårt daglige brød. #Ord 30:8. 12Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. #18:21 ff. Sal 32:5. Ef 4:32. 13Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen. #Mark 14:38.#1Kor 10:13. 2Tess 3:3. 2Tim 4:18. Jak 1:13 ff. 14For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. #Mark 11:25 ff. Ef 4:32. Kol 3:13. 15Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt. 16Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn. #Jes 58:5.
17Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, 18så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
De sanne verdier
19Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. #Ord 23:4. Luk 11:34 ff. 12:33 ff. 16:13. 1Tim 6:9.#Jak 5:2 ff.
20Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. #19:21. Luk 12:33. 1Tim 6:19. 21For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. #Luk 12:34.
Legemets lys
22Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. #Luk 11:34. 23Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!
Gud og Mammon
24Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*. #1Kong 18:21. Luk 16:13.#*arameisk ord for penger og rikdom.
25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? #Luk 12:22 ff. Fil 4:6. 1Tim 6:8. 1Pet 5:7. 26Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? #10:29 ff. Job 39:3. Sal 147:9. *eders. 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! 29Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. #1Kong 10:4 ff. Fork 2:4 ff. 30Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere - dere lite troende? 31Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. #*eders. 33Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! #1Kong 3:11 ff. Sal 37:25. Kol 3:1 ff. 34Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. #Luk 10:41 ff. Fil 4:6. 1Pet 5:7.