Matteus 12

12
Jesus og sabbaten
1På den tiden gikk Jesus gjennom kornåkrene på en sabbat. Disiplene hans var sultne, og begynte å plukke aks og ete. #5Mos 23:25. Mark 2:23-28. 3:1-6. Luk 6:1 ff. 2Men da fariseerne så det, sa de til ham: Se, disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten. #2Mos 20:8 ff. Joh 5:10. 3Men han svarte: Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, både han og de som var med ham, #1Sam 21:1-7. 4hvordan han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene, som verken han selv eller de som var med ham, hadde lov til å ete, men bare prestene? #3Mos 24:5-9. 5Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sabbaten i templet, og likevel er de uten skyld? #4Mos 28:9 ff. 6Jeg sier dere: Her er det som er større enn templet! 7Hadde dere visst hva dette betyr: Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. #9:13. Hos 6:6. Mika 6:8. 8For Menneskesønnen er herre over sabbaten.
Mannen med en vissen hånd
9Så gikk han videre og kom til synagogen deres. 10Og se, der var en mann som hadde en vissen hånd. Og de spurte ham: Er det tillatt å helbrede på sabbaten? Det var for å få noe å anklage ham for. #Luk 13:14. 14:3 ff. Joh 5:10. 7:23. 9:16.
11Men han sa til dem: Hvem blant dere som har en sau, ville vel ikke gripe fatt i den og dra den opp, dersom den falt ned i en grøft på en sabbat? #Luk 14:5. 12Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten. #10:31. 13Så sier han til mannen: Rekk hånden ut! Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre. 14Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien.
Herrens utvalgte tjener
15Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle. #4:23 ff. 16Og han påla dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent, #9:30. Mark 1:44. 17for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: 18Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene. #3:17. 17:5. Jes 42:1 ff. 19Han skal ikke trette og ikke rope. Heller ikke skal noen høre hans røst på gatene. #Jes 42:2. 20Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. #Jes 42:3. 21Og til hans navn skal hedningefolkene sette sitt håp. #Jes 42:4. Rom 15:12.
Jesus og Be’elsebul
22Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, slik at den stumme kunne både tale og se. #9:32 ff. Mark 3:22 ff. Luk 11:14 ff.
23Hele folkemengden ble slått av undring og sa: Han skulle vel ikke være Davids-sønnen? #9:27. Luk 2:47. 24Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde åndene ut. #10:25. Mark 3:22 ff. 25Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: Hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående. 26Dersom nå Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? 27Og dersom det nå er ved Be’elsebuls hjelp jeg driver de onde åndene ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. #Apg 19:13 ff. 28Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da er jo Guds rike kommet til dere. #Apg 10:38. 29Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve eiendelene hans, om han ikke først har bundet den sterke? Da først kan han plyndre huset hans. #Jes 49:24 ff. 30Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. #Mark 9:40. 31Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. #Heb 6:4 ff. 10:26. 1Joh 5:16.
32Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.
Treet og frukten
33La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. #7:16. Luk 6:43 ff. 34Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. #3:7. 15:11,18. 23:33. 35Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. #15:19. 36Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. #Jak 3:2 ff. 37For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.
Jonas tegn
38Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte ham da og sa: Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg. #16:1 ff.#Mark 8:11 f. Luk 11:16,29 ff. Joh 2:18. 1Kor 1:22.
39Men han svarte og sa til dem: En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn. 40For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. #16:21. 27:63. Jon 2:1. 41Menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved det som Jona forkynte - og se, her er mer enn Jona! #Jon 3:5. 42Dronningen fra Syden skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom - og se, her er mer enn Salomo! #12:6,41. 1Kong 10:1 ff.
Når den urene ånden kommer tilbake
43Når den urene ånden har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. #Luk 11:24 ff. 44Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. 45Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt. #Heb 6:4 ff. 10:26. 2Pet 2:20.
Jesu mor og brødre
46Mens han ennå talte til folket, se, da sto hans mor og hans brødre utenfor og ville få ham i tale. #13:55 ff. Mark 3:31 ff. Luk 8:19 ff.
47Og en sa til ham: Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale! 48Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? 49Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre! 50For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor. #Joh 15:14. 2Kor 6:17 ff. Heb 2:11.

Markert nå:

Matteus 12: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring