Lukas 1

1
Forord
1Ettersom mange alt har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting som er blitt fullført blant oss, 2slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, #Joh 15:27.#Apg 1:21,22. Heb 2:3. 2Pet 1:16. 1Joh 1:1. 3så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, #Apg 1:1. 4for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i.
Løfte om døperen Johannes
5I de dager, da Herodes* var konge i Jødeland, var det en prest som hette Sakarja, av Abias skift. Hans kone var av Arons døtre, og hun hette Elisabet. #1Krøn 24:1,10.#Neh 12:4. Matt 2:1. *Herodes den store.
6Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. 7De hadde ikke barn, for Elisabet var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. #1Mos 17:17. 18:11. 8Så skjedde det, da turen var kommet til hans skift, og han gjorde prestetjeneste for Gud, 9at det falt på ham ved loddtrekning - slik skikken var i prestetjenesten - å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse. #2Mos 30:7,8. Åp 8:3. 10Hele folkemengden sto utenfor og ba i røkofferets stund. 11Da viste en Herrens engel seg for ham, han sto på høyre side av røkofferalteret. 12Sakarja ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. 13Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarja! For din bønn er hørt. Din hustru, Elisabet, skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. #v.60. 1Mos 17:19. 14Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. 15For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv, #4Mos 6:3. Dom 13:4,5. Jes 49:1,5. Jer 1:5. Gal 1:15. 16og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. 17Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren. #Mal 3:1. 4:5,6. Matt 11:14. 17:12. 18Sakarja sa til engelen: Hvordan skal jeg vite dette? Jeg er jo gammel, og min kone er kommet langt opp i årene. #1Mos 17:17. 18:12. 19Engelen svarte og sa til ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudet. #Dan 8:16. 9:21. 20Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dagen når dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt i sin tid. 21Folket sto og ventet på Sakarja og undret seg over at han drøyde så lenge i templet. 22Men da han kom ut, kunne han ikke tale til dem. De skjønte da at han hadde sett et syn i templet. Han gjorde tegn til dem, men var og ble stum. 23Da så dagene for hans prestetjeneste var fullført, dro han hjem til sitt hus. 24Men en tid etter dette ble hans kone Elisabet med barn. Hun trakk seg tilbake i ensomhet i fem måneder, og sa: 25Slik har Herren gjort det for meg i de dager da han så til meg for å ta bort min vanære blant mennesker. #1Mos 30:23.
Maria skal føde verdens frelser
26Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, 27til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. #Matt 1:16,18. 28Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! #v.42. 29Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. 30Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. #2:21. Jes 7:14. Matt 1:21. 32Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, #2Sam 7:12 ff. Sal 132:11. Jes 9:6,7. Mark 5:7. 11:10. 33og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. #1Krøn 17:14. Sal 45:7. Dan 7:14. Mika 4:7. Heb 1:8. 34Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann? 35Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. #Matt 1:18,20. 36Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. 37For ingenting er umulig for Gud. #1Mos 18:14. Jer 32:17. Matt 19:26. 38Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! - Og engelen forlot henne.
Maria hos Elisabet
39Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. 40Hun kom inn i Sakarjas hus og hilste på Elisabet. 41Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. 42Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! 43Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? 44For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd! 45Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.
Marias lovsang
46Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, #1Sam 2:1-10. 47og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, #Sal 35:9. Hab 3:18. 48fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, #1Sam 1:11. 49fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn. #Sal 71:19. 111:9. 50Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. #2Mos 20:6. Sal 103:17. 51Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. #2Sam 22:28. Sal 68:2. Jes 52:10. 52Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. #1Sam 2:7,8.#Job 5:11. 12:19. Sal 107:40,41. 113:7. 147:6. 53Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. #1Sam 2:5. Sal 34:10,11. 107:9. 54Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, 55- slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid. #1Mos 17:7,19. Sal 98:3. Jes 41:8,9. Gal 3:16. 56Og Maria ble hos henne omkring tre måneder. Så vendte hun hjem til sitt hus.
Johannes blir født
57Tiden var nå kommet da Elisabet skulle føde, og hun fødte en sønn. 58Og da hennes naboer og slektninger fikk høre at Herren hadde vist sin store miskunnhet mot henne, gledet de seg sammen med henne. 59På den åttende dagen skjedde det så at de kom for å omskjære barnet, og de ville kalle ham Sakarja etter faren. #2:21. 1Mos 17:10,12. 21:4. 3Mos 12:3. 60Men da tok hans mor til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes! #v.13,63. 61De sa til henne: Det er da ingen i slekten din som har det navnet. 62De gjorde så tegn til hans far for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63Han ba da om en tavle, og skrev disse ordene: Johannes er navnet hans. Og de undret seg alle. 64Men i det samme ble hans munn åpnet og hans tunge løst, og han talte og lovet Gud. 65Og det kom frykt over alle som bodde der omkring, og i hele fjellandet i Judea talte de med hverandre om alt dette som hadde hendt. 66Alle som hørte om det, la seg det på hjertet, og de sa: Hva skal det da bli av dette barnet? For Herrens hånd var med ham. #Apg 11:21.
Sakarjas profeti og Johannes’ oppvekst
67Og hans far, Sakarja, ble fylt av Den Hellige Ånd, han talte profetisk og sa: 68Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det! #7:16. Sal 72:18. 111:9. 69Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, #1Sam 2:10. Sal 18:3. 132:17. 70slik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn - #Jes 55:3. Jer 23:5,6. 71en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, #2Sam 22:18. Sal 106:10. 72for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, #1Mos 17:7. Sal 105:8,9. 106:45,46. 73det løftet han ga Abraham, vår far, med ed, #1Mos 22:16 ff. Mika 7:20. Heb 6:13 ff. 74om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt 75i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager. #1Pet 1:15. 76Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå fram for Herrens åsyn for å rydde hans veier, #Jes 40:3. Mal 3:1. Matt 3:3. 11:9. 77for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt, #3:3. Jer 31:34. 78på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, #4Mos 24:17. 2Sam 23:3, 4. Mal 4:2. 2Pet 1:19. 79for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. #Jes 9:2. 42:7. 49:9. 58:8. 60:1. Matt 4:16. 80Men barnet vokste opp og ble sterkt i ånden. Han var i ødemarken til den dagen da han skulle stå fram for Israel. #2:40. 3:3.

Markert nå:

Lukas 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring