Esra 8

8
Esras medarbeidere
1Dette er de familieoverhoder som under kong Artaxerxes’ regjering dro opp med meg fra Babylon, og som her skal nevnes etter sine ætter. 2Av Pinehas’ barn Gersjom. Av Itamars barn Daniel. Av Davids barn Hattusj. 3Av Sjekanjas barn - av Parosjs barn - Sakarja, og med ham førtes inn i ættetavlen ett hundre og femti menn. 4Av Pahat-Moabs barn Eljoenai, Serahjas sønn, og med ham to hundre menn. 5Av Sjekanjas barn Jahasiels sønn, og med ham tre hundre menn. 6Av Adins barn Ebed, Jonatans sønn, og med ham femti menn. 7Av Elams barn Jesaja, Ataljas sønn, og med ham sytti menn. 8Av Sefatjas barn Sebadja, Mikaels sønn, og med ham åtti menn. 9Av Joabs barn Obadja, Jehiels sønn, og med ham to hundre og atten menn. 10Av Sjelomits barn Josifjas sønn, og med ham ett hundre og seksti menn. 11Av Bebais barn Sakarja, Bebais sønn, og med ham tjueåtte menn. 12Av Asgads barn Johanan, Hakkatans sønn, og med ham ett hundre og ti menn. 13Av Adonikams barn noen som kom senere - de hette Elifelet, Je’uel og Sjemaja, og med dem seksti menn. 14Av Bigvais barn Utai og Sabbub, og med dem sytti menn. 15Jeg samlet dem ved den elven som løper ut i Ahava. Der lå vi i leir i tre dager. Men da jeg ga nøyere akt på folket og på prestene, fant jeg ingen av Levis barn der. #v.21,31.
16Da sendte jeg bud etter overhodene Elieser og Ariel og Sjemaja og Elnatan og Jarib og Elnatan og Natan og Sakarja og Mesjullam og lærerne Jojarib og Elnatan. 17Jeg sendte dem ut til Iddo, overhodet i Kasifja. Jeg la dem ord i munnen så de kunne overtale Iddo og hans bror, tempeltjenerne i Kasifja, til å sende oss tjenere for vår Guds hus. 18Og da Gud holdt sin gode hånd over oss, sendte de oss en forstandig mann som hette Sjerebja, en etterkommer av Mahli, som var sønn av Israels sønn Levi, og hans sønner og hans brødre, atten i tallet. #7:6. 19De sendte oss også Hasjabja og med ham Jesaja av Meraris barn, brødrene hans og deres sønner, tjue i tallet. 20Og av de tempeltjenerne som David og høvdingene hans hadde gitt levittene til tjenere, sendte de oss to hundre og tjue menn, som alle var nevnt ved navn. #2:43. 7:7.
Esra leder folket
21Der ved Ahava-kanalen lot jeg så utrope en faste, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds åsyn og be ham om en lykkelig reise for oss og våre barn og all vår eiendom. #2Krøn 20:3.
22For jeg unnså meg for å be kongen om krigsmakt og hestfolk til å hjelpe oss mot fiender på veien. Vi hadde jo sagt til kongen: Vår Gud holder sin hånd over alle dem som søker ham, og lar det gå dem vel, men hans makt og hans vrede er over alle dem som forlater ham. #7:6,9. 23Så fastet vi og ba vår Gud om hjelp, og han bønnhørte oss. 24Siden tok jeg ut tolv av de øverste prestene og Sjerebja og Hasjabja, og med dem ti av deres brødre.
25Jeg veide opp for dem sølvet og gullet og karene, den gaven til vår Guds hus som kongen og hans rådgivere og høvdinger og alle de israelittene som bodde der, hadde gitt. 26Jeg veide opp for dem seks hundre og femti talenter sølv, og sølvkar til en verdi av hundre talenter, dertil hundre talenter gull 27og tjue gullbeger til en verdi av tusen dariker, og to kar av fint skinnende kobber, kostelige som gull. 28Og jeg sa til dem: Dere er helliget til Herren, og karene er helliget til ham, og sølvet og gullet er en frivillig gave til Herren, deres fedres Gud. 29Våk nå over det og ta vare på det til dere kan veie det ut i Jerusalem for de øverste prestene og levittene og for Israels familieoverhoder, i kamrene i Herrens hus. #Neh 10:39. 30Så tok prestene og levittene imot sølvet og gullet og karene for å føre det til Jerusalem, til vår Guds hus. 31Vi brøt opp fra Ahava-kanalen på den tolvte dagen i den første måneden for å dra til Jerusalem. Og vår Gud holdt sin hånd over oss og fridde oss underveis fra fiender og folk som lå i bakhold mot oss. #7:9. Sal 18:18.
32Da vi kom til Jerusalem, hvilte vi der i tre dager. 33Men på den fjerde dagen ble sølvet og gullet og karene veid i vår Guds hus og overgitt til presten Meremot, Urias sønn. Sammen med ham var Eleasar, sønn av Pinehas, til stede og tok imot, og likeså levittene Josabad, sønn av Josva, og Noadja, sønn av Binnui.
34Det ble alt overgitt etter tall og vekt, og hele vekten ble på samme tid opptegnet. 35De bortførte som var kommet hjem fra fangenskapet, ofret brennoffer til Israels Gud. De ofret tolv okser for hele Israel, nittiseks værer, syttisju lam og tolv syndofferbukker, alt ble ofret som brennoffer til Herren. #6:17. 36Så overbrakte de kongens befalinger til kongens satraper og landshøvdinger på den andre siden av elven, og de ga hjelp og støtte både til folket og til Guds hus. #4:10. 5:6. 7:21.

Markert nå:

Esra 8: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring