Esra 10

10
Folket gjør bot
1Mens nå Esra lå gråtende foran Guds hus og ba og bekjente, samlet det seg om ham en meget stor skare av Israels folk, både menn og kvinner og barn. Og folket gråt sårt. 2Da tok Sjekanja, Jehiels sønn, av Olams barn, til orde og sa til Esra: Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt fremmede kvinner av de andre folk her i landet til koner. Men ennå er det håp for Israel i denne saken. 3Så la oss nå gjøre en pakt med vår Gud at vi skal sende fra oss alle disse kvinner og barna deres, for dette rådet er fra Herren og fra de menn som har ærefrykt for vår Guds bud. La oss gå fram etter loven! 4Stå opp! For det er du som må sørge for dette. Vi skal hjelpe deg. Vær frimodig og sett det i verk! 5Da sto Esra opp og lot de øverste prestene og levittene og alle Israels høvdinger sverge på at de ville gjøre som det var sagt. Og de sverget på det. 6Så gikk Esra bort fra plassen foran Guds hus, og han gikk inn i Johanans, Eljasjibs sønns kammer. Da han var kommet dit, kunne han verken ete eller drikke, så dypt sørget han over utroskapen hos dem som var kommet hjem.
7Deretter sendte de ut en melding i Juda og Jerusalem til alle dem som var kommet hjem, at de skulle samles i Jerusalem. 8Den som ikke kom innen tre dager, slik som høvdingene og de eldste hadde fastsatt, skulle få alt sitt gods bannlyst, og han selv skulle bli utelukket fra de hjemkomnes menighet. 9Og alle Judas og Benjamins menn samlet seg i Jerusalem innen tre dager var gått. Det var den tjuende dagen i den niende måneden. Hele folket satt på plassen ved Guds hus og skalv både for sakens skyld og på grunn av regnbygene.
10Da sto presten Esra opp og sa til dem: Dere har vært troløse og tatt fremmede kvinner til koner. Dermed har dere økt Israels skyld. #9:1,2. 11Så bekjenn det nå for Herren, fedrenes Gud, og gjør hans vilje! Skill dere fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinnene! 12Da svarte hele folket og sa med høy røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige til å gjøre. 13Men folket er tallrikt, og nå er det regntid, så vi er ikke i stand til å stå her ute. Dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to. For det er mange av oss som har syndet i denne saken. 14La derfor høvdingene våre handle på hele folkets vegne. Og la alle dem i byene våre som har tatt fremmede kvinner til koner, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne saken er avgjort. #2Krøn 29:10. 36:22 ff. 15Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte seg imot dette, og Mesjullam og levitten Sjabbetai støttet dem.
16De som var kommet hjem fra fangenskapet, gjorde da som det ble sagt. De valgte presten Esra og noen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn. De trådte sammen på den første dagen i den tiende måneden for å granske saken. 17Og de ble ferdige med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til koner, til den første dagen i den første måneden.
De som hadde giftet seg med hedenske kvinner
18Blant prestenes sønner fant de noen som hadde tatt fremmede kvinner til koner. Det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma’aseja og Elieser og Jarib og Gedalja.
19De ga sin hånd på at de ville sende fra seg disse sine koner, og ofre en vær av buskapen som skyldoffer for den skyld de hadde pådratt seg. 20Av Immers barn var det Hanani og Sebadja. 21Av Harims barn var det Ma’aseja og Elia og Sjemaja og Jehiel og Ussia. 22Av Pasjhurs barn var det Eljoenai, Ma’aseja, Ismael, Netanel, Josabad og Elasa. 23Av levittene var det Josabad og Sjime’i og Kelaja, det er Kelita, Petaja, Juda og Elieser. 24Av sangerne var det Eljasjib. Av dørvokterne var det Sjallum og Telem og Uri. 25Av Israel ellers var det: Av Parosjs barn Ramja og Jissija og Malkija og Mijamin og Eleasar og Malkija og Benaja. 26Av Elams barn var det: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elia. 27Av Sattus barn var det: Eljoenai, Eljasjib, Mattanja og Jeremot og Sabad og Asisa. 28Av Bebais barn var det Johanan, Hananja, Sabbai og Atlai. 29Av Banis barn var det Mesjullam, Malluk og Adaja og Jasjub og Sjeal og Jeremot. 30Av Pahat-Moabs barn var det Adna og Kelal, Benaja, Ma’aseja, Mattanja, Besalel og Binnui og Manasse. 31Videre av Harims barn: Elieser, Jissija, Malkija, Sjemaja, Simeon, 32Benjamin, Malluk og Sjemarja. 33Av Hasjums barn var det Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse og Sjime’i. 34Av Banis barn var det Ma’adai, Amram, Uel, 35Benaja, Bedeja, Keluhi, 36Vanja, Meremot, Eljasjib, 37Mattanja, Mattenai, Ja’asu, 38Bani, Binnui, Sjime’i, 39Sjelemja, Natan, Adaja, 40Maknadbai, Sjasjai, Sjarai, 41Asarel, Sjelemja, Sjemarja, 42Sjallum, Amarja og Josef. 43Av Nebos barn var det Je’iel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel og Benaja. 44Alle disse hadde tatt fremmede kvinner til koner, og blant dem var det noen som hadde fått barn.

Markert nå:

Esra 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring