2 Mosebok 6

6
1Da sa Herren til Moses: Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. #3:19,20. 7:4,5. 11:1. 12:33. 2Og Gud talte til Moses og sa til ham: Jeg er Herren. 3Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud Den Allmektige. Men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem. #1Mos 17:1. 35:11. Jer 16:21. 4Jeg opprettet min pakt med dem og lovte å gi dem Kana’ans land, det landet de bodde i som fremmede. #1Mos 12:7. 15:18. 17:8. 26:3. 28:4,13. 35:12. 5Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. #2:24. 6Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. #v.3. 13:3,14. 20:2. 5Mos 26:8. 7Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere. 8Jeg vil føre dere til det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget å ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom, jeg er Herren. #Esek 20:5,6. 9Moses sa dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellearbeidet.
10Da talte Herren til Moses og sa:
11Gå inn og si til farao, kongen i Egypt, at han skal la Israels barn fare ut av sitt land. 12Moses sto for Herrens åsyn og sa: Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som enda har uomskårne lepper? #v.30. 4:1,10. 13Så talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til Israels barn og til farao, kongen i Egypt, med pålegg om at Israels barn skulle føres ut av landet Egypt.
Overhodene for Rubens, Simeons og Levis ætter
14Dette er overhodene for deres familier: Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi. Dette er Rubens ætter. #1Mos 46:9. 4Mos 26:5-11. 1Krøn 5:3.
15Simeons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som var sønn av en kana’aneerkvinne. Dette er Simeons ætter. 16Dette er navnene på Levis sønner etter deres ætter: Gerjson og Kahat og Merari. Levi ble hundre og trettisju år gammel. #1Mos 46:11. 4Mos 3:17. 1Krøn 6:1.
17Gersjons sønner var Libni og Sjime’i etter deres ætter. #1Krøn 6:17. 18Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel. Kahat ble hundre og trettitre år gammel. 19Meraris sønner var Mahli og Musji. Dette er Levis slekter etter deres ættetavle. #4Mos 26:58. 1Krøn 6:19. 20Amram tok Jokebed, sin fars søster, til kone, og med henne fikk han Aron og Moses. Amram ble hundre og trettisju år gammel. #2:1,2. 4Mos 26:59. 21Jishars sønner var Korah og Nefeg og Sikri. #4Mos 16:1. 1Krøn 6:37,38.
22Ussiels sønner var Misjael og Elsafan og Sitri. #3Mos 10:4. 4Mos 3:30. 23Aron tok Elisjeba, Amminadabs datter, Nahsons søster, til kone, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.#4Mos 3:1,2. 1Krøn 2:3. 24Korahs sønner var Assir og Elkana og Abiasaf. Dette er korahittenes ætter. #1Krøn 6:22,23,37. 9:19. 25Eleasar, Arons sønn, tok en av Putiels døtre til kone, og med henne fikk han Pinehas. Dette var overhodene for levittenes familier etter deres ætter. #4Mos 25:7,11. Jos 24:33. Sal 106:30. 26Disse menn, Aron og Moses, var det Herren talte slik til: Før Israels barn ut av landet Egypt, hær for hær! 27Det var de som sa til farao, kongen i Egypt, at Israels barn skulle føres ut av Egypt, disse menn, Moses og Aron.
Herren gjentar sin befaling for Moses og Aron
28Det skjedde den gang Herren talte til Moses i landet Egypt, at Herren sa til Moses:
29Jeg er Herren. Tal til farao, egypterkongen, alt det jeg taler til deg. 30Men Moses sa der han sto for Herrens åsyn: Du vet jeg har uomskårne lepper, hvorfor skulle da farao høre på meg?

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring