5 Mosebok 12

12
Et sted til bolig for Herrens navn
1Dette er de bud og de lover dere skal akte på å leve etter i det landet som Herren, dine fedres Gud, har gitt deg til eie, alle de dager dere lever på jorden: 2Dere skal ødelegge alle de stedene hvor hedningene som dere driver bort, har dyrket sine guder, på høye fjell og på hauger og under hvert grønt tre. 3Dere skal rive ned deres altere og knuse deres billedstøtter. Astarte-bildene skal dere brenne opp med ild, og de utskårne gudebilder skal dere hogge i stykker og utslette deres navn fra det stedet hvor de sto. #7:5. 4Dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud. 5Men Herren deres Gud vil utvelge et sted blant alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme. #v.10. 2Mos 20:24. 1Kong 8:29. 9:3. 2Kong 21:4.#2Krøn 7:12,16.
6Dit skal dere føre deres brennoffer og deres slaktoffer og deres tiender og de gaver deres hender vil gi og deres løfteoffer og deres frivillige offer og det førstefødte av storfeet og av småfeet. 7Der skal dere holde måltid for Herrens, deres Guds åsyn og glede dere med deres husfolk over alt det dere har vunnet ved deres arbeid, alt det Herren din Gud har velsignet deg med. 8Dere skal ikke gjøre slik som vi gjør her i dag, for nå gjør enhver det som han synes er rett. 9For dere er ennå ikke kommet inn til den hvilen og den arven Herren din Gud gir deg. 10Men når dere er gått over Jordan og bor i det landet Herren deres Gud gir dere til arv, og han har gitt dere ro for alle deres fiender rundt om, da skal dere bo trygt. 11Da skal det stedet som Herren deres Gud utvelger for å la sitt navn bo der, være det stedet hvor dere skal føre fram alt det jeg byr dere: deres brennoffer og deres slaktoffer, deres tiender og de gaver deres hender gir og alle deres utvalgte offer som dere lover Herren. 12Dere skal være glade for Herrens, deres Guds åsyn, dere og deres sønner og deres døtre og deres treller og deres trellkvinner og levitten som bor hos dere - for han har ingen del eller arv med dere. #10:9. 14:27. 26:10. 4Mos 18:20,24. 13Vokt deg så du ikke ofrer dine brennoffer på noe sted som du selv ser deg ut! 14Men på det stedet som Herren utvelger i en av dine stammer, der skal du ofre dine brennoffer, og der skal du gjøre alt det jeg påbyr deg. 15Men ellers kan du, etter det du har lyst til, slakte og ete kjøtt rundt om i alle dine byer, etter som Herren din Gud gir deg sin velsignelse. Den urene så vel som den rene kan ete av det som om det var en gasell eller en hjort. #v.22. 14:5. 15:22 ff. 16Men blodet må dere ikke ete. Dere skal slå det ut på jorden som vann. #15:23. 3Mos 3:17. 7:26. 17Hjemme i dine byer må du slett ikke ete tienden av ditt korn eller av din most eller av din olje, heller ikke det førstefødte av ditt storfe eller av ditt småfe, heller ikke noe av dine løfteoffer eller dine frivillige offer eller det din hånd gir.
18Men for Herrens, din Guds åsyn skal du ete det på det stedet Herren din Gud utvelger, du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne og levitten som bor hos deg. Og du skal glede deg for Herrens, din Guds åsyn over alt det du har vunnet ved ditt arbeid. #14:23. 19Vokt deg at du ikke glemmer levitten, så lenge du lever i ditt land! #14:27. 20Når Herren din Gud utvider dine grenser, slik som han har lovt deg, og du sier: Jeg ville gjerne ete kjøtt, fordi du har lyst til det, da kan du ete kjøtt etter som du har lyst til det.
21Hvis du har lang vei til det stedet Herren din Gud utvelger for å la sitt navn bo der, da kan du gjøre som jeg har befalt deg. Du kan slakte av ditt storfe og av ditt småfe, som Herren har gitt deg, og du kan ete det hjemme i dine byer etter som du har lyst til. 22Men du skal ete det som en eter en gasell eller en hjort. Både den urene og den rene kan ete det. 23Vær nøye med at du ikke eter blodet! For blodet er sjelen, og du skal ikke ete sjelen sammen med kjøttet. #3Mos 17:10-12. 24Du skal ikke ete det, du skal helle det ut på jorden som vann. 25Et det ikke, så skal det gå deg vel og dine barn etter deg, når du gjør det som er rett i Herrens øyne. 26Men dine hellige gaver som du vil gi, og dine løfteoffer skal du ta og føre med deg til det stedet som Herren utvelger. #v.17. 27Du skal ofre dine brennoffer, både kjøttet og blodet, på Herrens, din Guds alter. Og av dine slaktoffer skal blodet helles ut på Herrens, din Guds alter, men kjøttet kan du ete. 28Vær nøye med å lyde alle disse bud som jeg gir deg, for at det må gå deg vel og dine barn etter deg til evig tid, når du gjør det som er godt og rett i Herrens, din Guds øyne.
Ødelegg all avgudsdyrkelse
29Når Herren din Gud har utryddet folkene for deg der hvor du nå kommer for å drive dem bort, og du har drevet dem bort og bor i deres land,
30vokt deg da, så du ikke lar deg lokke til å følge i deres spor etter at de er utryddet for deg. Du må ikke spørre etter deres guder og si: Hvordan tjente disse folk sine guder? Slik vil også jeg gjøre! #7:16. 18:9 ff. Jos 23:7. Dom 2:3. 31Du skal ikke gjøre som de når du dyrker Herren din Gud. For alt det som er vemmelig for Herren, og som han hater, det gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og sine døtre i ilden for sine guder. #18:10. 3Mos 18:21. Sal 106:37. 32Alt det jeg befaler dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal ikke legge noe til og ikke ta noe fra.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;