Apostlenes gjerninger 13

13
Den første misjonsreisen
1I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyréne og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus. 2Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til! #9:15. 22:21. Ef 3:8. 1Tim 2:7. 2Tim 1:11. 3Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. #6:6. 14:23. 4Da de slik var utsendt av Den Hellige Ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros.
5Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. #v.13. 9:20. 12:12,25. 6Etter at de hadde reist over hele øya, like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet. Det var en jøde som hette Barjesus. #Matt 7:15. 24:24. 7Han holdt til hos landshøvdingen Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. 8Men Elymas, trollmannen - for det betyr navnet hans - sto dem imot. Han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. #2Tim 3:8. 9Men Saulus, som også ble kalt Paulus, så skarpt på ham, fylt av Den Hellige Ånd. 10Og han sa: Du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldri holde opp med å forvrenge Herrens rette veier? #Hos 14:10. Joh 8:44. 2Pet 2:15. 1Joh 3:8. 11Men se, nå er Herrens hånd over deg, og du skal bli blind og ikke se solen for en tid. Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne lede ham ved hånden. 12Da landshøvdingen så det som skjedde, kom han til troen, og han var slått av undring over Herrens lære.
I synagogen i Antiokia i Pisidia
13Paulus og de som fulgte ham, seilte da ut fra Pafus og kom til Perge i Pamfylia. Men Johannes skilte lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. #v.5. 12:12. 15:38. 14De andre dro videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. De gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der.
15Etter opplesningen fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderne bud til dem og sa: Brødre, har dere et formaningsord til folket, så tal! #15:21. Heb 13:22. 16Paulus sto da opp og slo til lyd med hånden og sa: Israelittiske menn og dere som frykter Gud! Hør: 17Israels Gud, dette folkets Gud, utvalgte våre fedre. Han lot folket vokse seg stort under utlendigheten i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftet arm. #2Mos 6:6. 11:1. 12:37,41. 13:3. 5Mos 4:34. 9:26. 18I en tid på omkring førti år bar han dem på faderarm i ørkenen. #7:36. 5Mos 1:31. 2:7. 19Han utryddet sju folkeslag i Kana’ans land, og skiftet deres land ut til arv for dem.#7:45. 5Mos 7:1. Jos 14:2. Sal 78:55. 20Og etter dette ga han dem dommere i omkring fire hundre og femti år, inntil profeten Samuel.#Dom 2:16. 3:9. 21Deretter ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme, i førti år. #1Sam 8:5. 9:16. 10:21-24. Hos 13:11. 22Etter at han hadde avsatt ham, reiste han opp David til konge for dem. Han ga ham dette vitnesbyrdet: Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje. #7:46. 1Sam 13:14. 15:28. 16:13. Sal 89:21. 23Etter sitt løfte førte Gud av hans ætt fram en frelser for Israel, Jesus, #2Sam 7:12. Jes 11:1. Matt 1:1,6. Luk 1:27. 2:11.#Rom 1:3. 24etter at Johannes, før han sto fram, hadde forkynt omvendelses dåp for hele Israels folk. #19:4. Matt 3:1,2. Mark 1:1-4. 25Men da Johannes var i ferd med å fullføre sitt løp, sa han: Den som dere holder meg for å være, er jeg ikke. Men se, han kommer etter meg. Og jeg er ikke engang verdig til å løse skoene av føttene hans! #Mark 1:7. Joh 1:20. 3:30. 26Brødre, barn av Abrahams ætt og de blant dere som frykter Gud: Det var til oss ordet om denne frelsen ble sendt. 27For de som bor i Jerusalem, og deres rådsherrer, kjente ham ikke. Og da de dømte ham, oppfylte de profetenes ord, som blir opplest hver eneste sabbat. #3:17. 15:21. Joh 16:3. 1Kor 2:8. 28Og enda de ikke fant noen dødsskyld hos ham, ba de Pilatus at han måtte bli slått i hjel. #3:14,15. Matt 27:22. Mark 15:13. Luk 23:18. Joh 19:15. 29Da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. #Matt 27:59. Luk 23:53. 30Men Gud reiste ham opp fra de døde! #2:24,32. 3:15.#Matt 28:6. Mark 16:6. 1Kor 15:5. 31I flere dager viste han seg for dem som var dratt opp med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nå er hans vitner for folket. #1:3. Matt 28:9. Mark 16:9,12,14. Luk 24:36. Joh 20:19. 21:1 ff. 32Og vi forkynner dere evangeliet om det løftet som ble gitt til fedrene. #26:6. 1Mos 3:15. 22:18. 26:4. 49:10. 5Mos 18:15.#Jes 4:2. 7:14. 9:6. 40:9. Jer 23:5. 33:15. Esek 34:23.#37:24 ff. Åp 1:18. 33Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i den andre salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. #Sal 2:7. Luk 1:35. Heb 1:5. 5:5. Åp 1:18. 34Men at han har reist ham opp fra de døde, så han ikke mer skal vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt slik: Jeg vil gi dere de hellige løfter til David, de trofaste. #2:24. Jes 55:3. 35Derfor sier han også på et annet sted: Du skal ikke overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse. #2:27. Sal 16:10. 36For David sov inn, etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. Han ble samlet til sine fedre og så tilintetgjørelse. #2:29. 1Kong 2:10. 37Men han som Gud reiste opp, han så ikke tilintetgjørelse. #v.30. 2:27. 7:56. 38Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, #10:43. Luk 24:47. Rom 3:26,28.#8:3. Gal 2:16. Heb 7:19. 9:15. 1Joh 2:12. 3:5.
39rettferdiggjøres i ham enhver som tror. #Jes 53:11. Rom 8:3. 10:4. Gal 2:16. 40Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene: 41Se, dere foraktere! Undre dere og bli til intet! For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere det. #Hab 1:5. 42Da de gikk ut, ba folk dem om at disse ordene måtte bli talt til dem også neste sabbat. 43Da møtet i synagogen var oppløst, var det mange av jødene og av de gudsdyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, som fulgte etter Paulus og Barnabas. Disse talte da igjen til dem, og formante dem innstendig til å holde fast ved Guds nåde. #11:23. 14:22. Heb 13:9. 2Pet 3:18. 44På den neste sabbatten samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. #v.42.
45Men da jødene så folkemengden, ble de fylt av nidkjærhet, og motsa det som ble sagt av Paulus, ja, de sa imot og spottet. #5:17. 28:19,22. 46Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa: Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. #3:26. 18:6. 28:28. Rom 11:11,13. 47For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. #Jes 42:6. 49:6. Matt 21:43. Luk 2:32. 48Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv. #10:45. Rom 8:29,30. 49Og Herrens ord utbredte seg over hele landet.
Det blir forfølgelse
50Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinnene som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen, og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. 51De ristet da støvet av føttene sine mot dem og dro til Ikonium. #18:6. Matt 10:14. 52Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. #2:4. 7:55. Ef 5:18.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring