Dommerne 5:14

Dommerne 5:14 NB

Av Efra’im steg de ned, de som har sin rot på Amaleks fjell. Etter deg kom Benjamin blant dine folk. Av Makir steg høvdinger ned, og av Sebulon de som drar fram med førerstav.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del