Galaterne 4:5

Galaterne 4:5 NB

for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del