2 Kongebok 16
NB

2 Kongebok 16

16
Akas regjerer i Juda
1I Pekahs, Remaljas sønns syttende år ble Akas, sønn av Judas konge Jotam, konge. #2Krøn 28:1-4. 2Akas var tjue år gammel da han ble konge, og han regjerte seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik som hans far David hadde gjort, 3men vandret på Israels kongers vei. Ja, han lot til og med sønnen sin gå gjennom ilden, og fulgte dermed de motbydelige skikkene hos de folk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. #8:18. 3Mos 18:21. 5Mos 12:31. 18:10. 4Og han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. #14:4. 17:10. Jer 2:20. 5På den tiden dro kongen i Syria, Resin, og Israels konge Pekah, Remaljas sønn, opp for å angripe Jerusalem. De beleiret Akas, men kunne ikke komme seg til å gjøre noe angrep. #15:37. Jes 7:1. 2Krøn 28:5,6.#
6Kongen i Syria, Resin, la på den tiden Eilat til Syria. Han drev judeerne bort fra Eilat, og syrerne kom til Eilat og bosatte seg der, og bor der den dag i dag. #14:22. 2Krøn 26:2. 7Da sendte Akas bud til kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og sa: Jeg er din tjener og din sønn. Kom og redd meg fra Syrias konge og Israels konge, som har overfalt meg! #15:29. 2Krøn 28:16. 8Og Akas tok det sølv og gull som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens hus, og sendte det som gave til kongen i Assyria. #12:18. 18:15. 1Kong 15:18. 9Kongen i Assyria gjorde som han ba. Han dro opp og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir og drepte Resin. #Amos 1:5. Jes 22:6.
Akas setter avgudsalter i Jerusalems tempel
10Da dro kong Akas til Damaskus for å møte kongen i Assyria, Tiglat-Pileser. Og da han så alteret i Damaskus, sendte han en tegning av alteret og et bilde av det til presten Uria, nøyaktig slik som det var laget.
11Og presten Uria bygde alteret. Nøyaktig etter det bilde som kong Akas hadde sendt fra Damaskus, laget presten Uria alteret, før kong Akas kom tilbake fra Damaskus. 12Da kongen kom tilbake fra Damaskus og så alteret, gikk han fram til det og ofret på det. 13Han brente sitt brennoffer og sitt matoffer og helte ut sitt drikkoffer, og han stenket blodet av sitt fredsoffer på alteret. 14Men kobberalteret, som sto for Herrens åsyn, flyttet han bort fra huset, fra dets sted mellom det nye alter og Herrens hus, og satte det på nordsiden av det nye alteret. 15Og kong Akas befalte presten Uria: På det store alteret skal du brenne morgen-brennofferet og kvelds-matofferet og kongens brennoffer og hans matoffer og brennoffer for alt folket i landet, og deres matoffer og deres drikkoffer, og alt blodet av brennofrene og slaktofrene skal du stenke på det. Men kobberalteret vil jeg bruke når jeg tar varsler. 16Og presten Uria gjorde nøyaktig som kong Akas hadde befalt. 17Kong Akas skar også fyllingen ut av fotstykkene og tok karene ned av dem. Han tok havet ned av kobberoksene som sto under det, og satte det på et underlag av stein. #1Kong 7:23-25.
18Sabbatsgangen med tak over som de hadde bygd i Herrens hus, og likeså den ytre kongeinngangen, tok han bort fra Herrens hus av hensyn til assyrerkongen. 19Det som ellers er å fortelle om Akas, om det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike.
20Akas la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i Davids by. Og hans sønn Hiskia ble konge etter ham. #18:1 ff. 2Krøn 28:27.