1 Korinter 15

15
Kristus er reist opp
1Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. #Joh 17:8. Gal 1:11,12. Fil 4:9. 1Tess 2:13. 2Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. #1:21. Rom 1:16. Gal 3:4. Åp 3:11. 3For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, #11:23. Sal 22:16,17. Jes 53:5,8,9.#Dan 9:24,26. Sak 13:7. 2Kor 5:15. 2Pet 1:19. 4og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, #Jes 53:9. Jon 2:1,11. Matt 27:59,60. 5og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. #Matt 12:40. Luk 24:34. Joh 2:22. 20:19. 6Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. #Mark 16:14.#Luk 24:34,36. Joh 20:19,26. Apg 7:56. 7Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 8Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster. #Luk 24:50. Apg 26:14. 9For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. #9:1. Apg 8:3. 9:1,3-5.#Gal 1:13. Ef 3:8. 1Tim 1:13,15. 10Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle - det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. #3:10. Rom 15:18,19.#2Kor 11:23. 12:11,12. Ef 3:7,8. 11Enten det nå er jeg eller de andre: Dette forkynner vi, og slik kom dere til troen.
De troendes oppstandelse
12Men når det blir forkynt om Kristus at han er reist opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? #Matt 22:23. Apg 17:32. 23:8. 2Tim 2:18. 13Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp. 14Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet. 15Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke reises opp. #Apg 2:24,32. 4:33. 16For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. 17Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. #v.14. Rom 4:25. 18Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. 19Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.
De døde skal stå opp
hver i sin avdeling
20Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. #Apg 26:23. Kol 1:18. Åp 1:5. 14:13. 21For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. #1Mos 3:19. Rom 5:12,18. 22For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. #Rom 5:21. 23Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. #Matt 26:64. Apg 26:23. 1Tess 4:14,15. 24Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. #Dan 2:44. 7:14. 25For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. #Sal 110:1. Matt 22:44. Apg 2:34. 26Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. #2Tim 1:10. Åp 20:14. 21:4. 27For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham, er unntatt. #Sal 8:7. Matt 11:27. 28:18. Heb 2:8. 28Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.
Advarsel mot vranglære
29De som lar seg døpe for de døde - hvorfor gjør de det? Dersom døde i det hele tatt ikke reises opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem? 30Og vi selv, hvorfor utsetter vi oss hver time for fare? #4:9. Rom 8:36. 2Kor 11:26. 31Jeg dør hver dag - så sant som jeg kan rose meg av dere, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre! #Sal 44:23. 2Kor 4:10. 32Var det på menneskelig vis jeg kjempet mot villdyr i Efesus, hva gagn hadde jeg så av det? Dersom de døde ikke reises opp, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi! #Jes 22:13. Apg 20:19. 33Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder. #Ef 5:6. Jak 1:16. 34Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det. #6:5. Matt 22:29. Rom 13:11. Ef 5:14. 1Tess 4:5.# 35Men en kunne si: Hvordan blir de døde reist opp? Hva slags legeme trer de fram med?
36Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. #Joh 12:24. 37Og det du sår, er ikke det legemet som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller av et annet slag. 38Men Gud gir det et legeme slik han vil, hvert frøslag får sitt eget legeme. #1Mos 1:11. 39Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk. 40Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemene har én glans, de jordiske en annen. 41Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjerne skiller seg fra stjerne i glans. 42Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det reises opp i uforgjengelighet. 43Det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft. #Matt 13:43. Fil 3:21. Kol 3:4. 44Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. 45Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. #1Mos 2:7. Joh 5:21. 46Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. 47Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. #1Mos 3:19. Joh 3:13,31. 48Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. #1Mos 5:3. Rom 8:29. 2Kor 3:18.
Når Herren kommer
50Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. #6:13. Joh 3:5,6. 51Se, jeg sier dere et mysterium*: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, #*Se Matt 13:11 52brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. #Matt 24:31. 1Tess 4:16. 53For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. #Rom 2:7. 2Kor 5:4. 54Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. #Jes 25:8. Hos 13:14. 55Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? #Heb 2:14. 56Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. #Rom 5:12 ff. 7:7 ff. 57Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! #Rom 8:37. 2Kor 2:14. 1Joh 5:5. 58Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. #2Krøn 15:7. Heb 6:10. 2Pet 3:14.

Markert nå:

1 Korinter 15: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring