1 Krønikebok 6
NB

1 Krønikebok 6

6
Levis sønner og etterkommere
1Levis sønner var Gersjom og Kahat og Merari. #1Mos 46:11. 2Mos 6:16. 2Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel. 3Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam. Arons sønner var Nadab og Abihu og Eleasar og Itamar. #2Mos 6:20,23. 4Eleasar fikk sønnen Pinehas, Pinehas fikk sønnen Abisjua,
5Abisjua fikk sønnen Bukki, Bukki fikk sønnen Ussi, 6Ussi fikk sønnen Serahja, Serahja fikk sønnen Merajot, 7Merajot fikk sønnen Amarja, Amarja fikk sønnen Akitub, 8Akitub fikk sønnen Sadok, Sadok fikk sønnen Akima’as, #2Sam 8:17. 15:27. 9Akima’as fikk sønnen Asarja, Asarja fikk sønnen Johanan, 10Johanan fikk sønnen Asarja, det var han som gjorde prestetjeneste i det huset som Salomo hadde bygd i Jerusalem. #2Krøn 26:17 ff. 11Asarja fikk sønnen Amarja, Amarja fikk sønnen Akitub, 12Akitub fikk sønnen Sadok, Sadok fikk sønnen Sjallum, 13Sjallum fikk sønnen Hilkia, Hilkia fikk sønnen Asarja, #2Kong 22:4. 14Asarja fikk sønnen Seraja, Seraja fikk sønnen Josadak. 15Josadak dro med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar. #2Kong 25:11.
Levis tre sønners ætteliste
16Levis sønner var Gersjom og Kahat og Merari.
17Og dette er navnene på Gersjoms sønner: Libni og Sjime’i. #2Mos 6:17. 18Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel. #23:12. 19Meraris sønner var Mahli og Musji. Dette var levittenes ætter etter deres fedre. #23:21. 20Gersjoms sønner var: hans sønn Libni, hans sønn Jahat, hans sønn Simma, 21hans sønn Joah, hans sønn Iddo, hans sønn Serah, hans sønn Jeatrai. 22Kahats sønner var: hans sønn Amminadab, hans sønn Korah, hans sønn Assir, #2Mos 6:24. 23hans sønn Elkana, hans sønn Ebjasaf, hans sønn Assir, 24hans sønn Tahat, hans sønn Uriel, hans sønn Ussia, hans sønn Saul. 25Elkanas sønner var Amasai og Akimot. 26Hans sønn var Elkana, hans sønn var Sofai, hans sønn var Nahat, 27hans sønn Eliab, hans sønn Jeroham, hans sønn Elkana*. #*Samuels far, 1Sam 1:1,20. 28Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia. 29Meraris sønn var Mahli, hans sønn var Libni, hans sønn var Sjime’i, hans sønn var Ussa, 30hans sønn var Sjimea, hans sønn var Haggija, hans sønn var Asaja.
Tempelsangerne og deres ætteliste
31Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus etter at arken var kommet til ro.
32De gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt, tabernaklet, inntil Salomo bygde Herrens hus i Jerusalem. De sto der og utførte sin tjeneste slik som det var foreskrevet dem. 33Dette var de som sto der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 34sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 35sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 36sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 37sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 38sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn. 39Hans* bror Asaf, sto på hans høyre side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Sjimea, #15:17. *Hemans, v.33. 40sønn av Mikael, sønn av Ba’aseja, sønn av Malkija, 41sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 42sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sjime’i, 43sønn av Jahat, sønn av Gersjom, sønn av Levi. 44Meraris sønner, deres brødre, sto på venstre side: Etan, sønn av Kisji, sønn av Abdi, sønn av Malluk, #15:17. 45sønn av Hasjabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkia, 46sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Sjemer, 47sønn av Mahli, sønn av Musji, sønn av Merari, sønn av Levi. 48Deres brødre, de andre levittene, var satt til å utføre alle slags tjenester i tabernaklet - Guds hus. #4Mos 3:9. 8:19. 49Men Aron og hans sønner ofret på brennofferalteret og på røkofferalteret, og var satt til å utføre all tjeneste i Det aller helligste og til å gjøre soning for Israel, etter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt.
50Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar, hans sønn Pinehas, hans sønn Abisjua, 51hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Serahja, 52hans sønn Merajot, hans sønn Amarja, hans sønn Akitub, 53hans sønn Sadok, hans sønn Akima’as.
Levittenes byer
54Dette var deres bosteder etter deres byer innenfor deres landområder: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for. #Jos 21:4,10.
55De fikk Hebron i Juda land med tilhørende beitemarker rundt omkring. #4Mos 35:2,3. Jos 14:13. 56Men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. 57Arons sønner fikk altså tilfluktsstedene Hebron og Libna med tilhørende beitemarker og Jattir og Esjtemoa med beitemarker #Jos 21:13,19. 58og Hilen med dets beitemarker, Debir med beitemarker, 59Asjan med dets beitemarker og Bet-Sjemesj med dets beitemarker. 60Av Benjamins stamme fikk de Geba med tilhørende beitemarker og Allemet og Anatot med beitemarker. Deres byer var i alt tretten byer etter deres ætter. 61De andre Kahats barn* av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasses stammes halvdel. #Jos 21:5,20. *de av Kahats#ættegren som ikke var av Arons ætt, se v.66. 62Gersjoms barn fikk etter sine ætter tretten byer av Issakars stamme og av Asjers stamme og av Naftalis stamme og av Manasses stamme i Basan. 63Meraris barn etter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 64Slik ga Israels barn levittene disse byene med deres beitemarker. 65Ved loddkasting ga de dem disse byene, som de nevnte ved navn, av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme. #v.57-60. 66De andre av Kahats barns ætter fikk av Efra’ims stamme disse byene som skulle tilhøre dem: 67tilfluktsstedene Sikem med tilhørende beitemarker i Efra’im-fjellene og Geser med dets beitemarker, #Jos 21:21 ff. 68og Jokmeam med dets beitemarker og Bet-Horon med dets beitemarker, 69og Ajalon med dets beitemarker og Gat-Rimmon med dets beitemarker; 70og av den halve Manasses stamme Aner med beitemarker og Bileam med beitemarker. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt. 71Gersjoms barn fikk av den halve Manasses stammes ætt Golan i Basan med tilhørende beitemarker og Asjtarot med beitemarker; #Jos 21:27 ff. 72av Issakars stamme Kedesj med tilhørende beitemarker, Daberat med beitemarker 73og Ramot med beitemarker og Anem med beitemarker; 74og av Asjers stamme Masjal med tilhørende beitemarker og Abdon med beitemarker 75og Hukok med beitemarker og Rehob med beitemarker; 76og av Naftalis stamme Kedesj i Galilea med tilhørende beitemarker og Hammon med beitemarker og Kirjatajim med beitemarker. 77Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende beitemarker og Tabor med beitemarker; #Jos 21:34 ff. 78og på den andre siden av Jordan ved Jeriko, øst for Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende beitemarker og Jahsa med beitemarker 79og Kedemot med beitemarker og Mefa’at med beitemarker; 80og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende beitemarker og Mahanajim med beitemarker 81og Hesjbon med beitemarker og Jaser med beitemarker.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.