1 Krønikebok 4

4
Judas etterkommere gjennom Peres
1Judas sønner var Peres og Hesron og Karmi og Hur og Sjobal. #2:3. 1Mos 46:12. 2Reaja, Sjobals sønn, fikk sønnen Jahat. Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad. Dette var soratittenes ætter. #2:52 ff. 3Dette var Abi-Etams ætter: Jisre’el og Jisjma og Jidbasj. Deres søster hette Haslelponi. 4Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa, de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem. #2:19,51. 5Tekoas far Asjhur hadde to koner, Hela og Na’ara. #2:24.
6Med Na’ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahasjtari, dette var Na’aras sønner. 7Helas sønner var Seret og Jishar og Etnan. 8Kos ble far til Anub og Hassobeba og Aharhel, Harums sønns ætter. 9Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes*, hun sa: Jeg har født ham med smerte. #1Mos 35:16. *på hebr. ordspill med ordet for smerte.
10Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du ville velsigne meg rikelig og utvide mine landemerker og la din hånd være med meg! Gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. 11Sjuhas bror Kelub fikk sønnen Mehir, han var far til Esjton.
12Esjton var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas’ far. Dette var mennene fra Reka. 13Kenas’ sønner var Otniel og Seraja. Otniels sønn var Hatat. #Jos 15:17. Dom 1:13. 14Meonotai fikk sønnen Ofra, Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen, for de var tømmermenn. #Neh 11:35. 15Sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru og Ela og Na’am. Elas sønn var Kenas. #4Mos 32:12. 16Jehallelels sønner var Sif og Sjifa og Tirja og Asarel. 17Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon, og hun ble med barn og fødte Mirjam og Sjammai og Jisjbah, far til Esjtemoa. 18Hans jødiske kone fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah. Men de andre var sønner av faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til kone. 19Sønnene av Hodijas kone, Nahams søster, var Ke’ilas far, garmitten, og Esjtemoa, ma’akatitten. 20Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon. Jisjis sønner var Sohet og Sohets sønn.
Judas etterkommere gjennom Sjelah
21Sønnene til Sjelah, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresja, og de ættene som tilhørte linarbeidernes laug av Asjbeas ætt,
22og Jokim og mennene i Koseba og Joasj og Saraf, som rådde over Moab, og Jasjubi-Lehem. Dette er overleveringer fra gammel tid. 23Disse folkene var pottemakere og bodde i Neta’im og Gedera, de bodde der hos kongen og var i hans arbeid.
Simeons etterkommere
24Simeons sønner var Nemuel og Jamin og Jarib og Serah og Saul. #1Mos 46:10.
25Hans sønn var Sjallum, hans sønn Mibsam, hans sønn Misjma. 26Misjmas sønner var hans sønn Hammuel, og hans sønn Sakkur og hans sønn Sjime’i. 27Sjime’i hadde seksten sønner og seks døtre, men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt vokste ikke så sterkt som Judas sønner. 28De bodde i Be’er-Sjeba og Molada og Hasar-Sjual #Jos 19:2 ff. 29og i Bilha og i Esem og i Tolad 30og i Betuel og i Horma og i Siklag 31og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sja’arajim - det var deres byer inntil David ble konge - 32med tilhørende landsbyer, og i Etam og Ajin, Rimmon og Token og Asjan - fem byer - 33og alle de landsbyene som lå rundt omkring disse byene helt til Ba’al. Dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste. 34Mesjobab og Jamlek og Josja, Amasjas sønn, 35og Joel og Jehu, sønn av Josjibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja, 36og Eljoenai og Ja’akoba og Jesjohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja 37og Sjisja, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Sjemaja - 38disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier ble meget utbredt. 39De dro av sted bort imot Gedor helt til østsiden av dalen for å finne beite for småfeet.
40Der fant de rikt og godt beite. Landet var vidt og rommelig, det var rolig og stille, for de som bodde der før, var av Kams ætt. #1Mos 9:25 ff. 41I Judas konge Hiskias dager kom de som her er opptegnet ved navn*, og ødela teltene deres og hogg ned de meunitter som fantes der. De slo dem med bann så de nå ikke mer er til. Så bosatte de seg i landet deres, for der var beite for småfeet deres. #2Kong 18:1. *v.34-37. 42Fem hundre mann av dem, av Simeons barn, dro til Se’ir-fjellene under førerskap av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisjis sønner. 43De slo i hjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der og bor der den dag i dag.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring