1 Krønikebok 3

3
Davids etterkommere
1Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre’el. Den andre, Daniel*, fikk han med Abiga’il fra Karmel. #2Sam 3:2 ff. *i 2Sam 3:3 kalt Kilab. 2Den tredje, Absalom, var sønn av Ma’aka, en datter av kongen i Gesjur, Talmai. Den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit. 3Den femte, Sefatja, fikk han med Abital. Den sjette, Jitream, fikk han med sin kone Egla. 4Disse seks fikk han i Hebron. Der regjerte han i sju år og seks måneder. I trettitre år regjerte han i Jerusalem, 5og dette er de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjimea og Sjobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua*, Ammiels datter - #14:4 ff. 2Sam 5:14 ff. 12:24. *Batseba. 6og Jibhar og Elisjama og Elifelet 7og Nogah og Nefeg og Jafia 8og Elisjama og Eljada og Elifelet, ni i tallet. 9Alle disse var Davids sønner, i tillegg til de sønnene han fikk med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster. #2Sam 13:1. 10Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa, hans sønn Josjafat, #1Kong 11:43.
11hans sønn Joram, hans sønn Akasja, hans sønn Joasj, 12hans sønn Amasja, hans sønn Asarja, hans sønn Jotam, 13hans sønn Akas, hans sønn Hiskia, hans sønn Manasse, 14hans sønn Amon, hans sønn Josjia. 15Og Josjias sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans andre sønn, Sidkia, den tredje, Sjallum*, den fjerde. #*et annet navn for Joakas, 2Kong 23:30 ff. 16Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sidkia. 17Den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sjealtiel
18og Malkiram og Pedaja og Sjenassar og Jekamja og Hosama og Nedabja. 19Pedajas sønner var Serubabel og Sjime’i. Serubabels sønner var Mesjullam og Hananja, deres søster var Sjelomit, 20og Hasjuba og Ohel og Berekja, og Hasadja og Jusjab-Hesed, fem i tallet. 21Og Hananjas etterkommere var Pelatja og Jesaja, og Refajas sønner, Arnans sønner, Obadjas sønner og Sjekanjas sønner. 22Sjekanjas sønn var Sjemaja. Sjemajas sønner var Hattusj og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet. 23Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet. 24Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasjib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, sju i tallet.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring