1 Krønikebok 2

2
Jakobs sønner
1Dette var Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon, #1Mos 29:32 ff. 30:5 ff. 35:22 ff. 46:8 ff. 2Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Asjer.
Judas etterkommere
3Judas sønner var Er og Onan og Sjelah. Disse tre fikk han med Sjuas datter, en kana’aneisk kvinne. Men Er, Judas førstefødte, mishaget Herren, og han lot ham dø. #1Mos 38:1 ff. 46:12.
4Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Serah, så at Judas sønner var fem i alt. #1Mos 38:29,30. 5Peres’ sønner var Hesron og Hamul. #1Mos 46:12. 6Og Serahs sønner var Simri* og Etan og Heman og Kalkol og Dara, til sammen fem. #*i Jos 7:1 kalt Sabdi. 7Og Karmis* sønn var Akar**, han som førte Israel i ulykke, fordi han bar seg troløst at med det bannlyste godset. #*sønn av Sabdi/Simri, Jos 7:1.#**blir ellers kalt Akan, Jos 7:1. 8Etans sønn var Asarja. 9Hesron fikk sønnene Jerahme’el og Ram og Kelubai*. #Rut 4:9.#*kalles Kaleb, v.18 og 42. 10Og Ram fikk sønnen Amminadab, Amminadab fikk sønnen Nahson, høvding for Judas barn. 11Nahson fikk sønnen Salma, Salma fikk sønnen Boas, 12Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai. 13Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab hans andre sønn, Sjimea den tredje, #1Sam 16:6 ff. 2Sam 13:3.
14Netanel den fjerde, Raddai den femte, 15Osem den sjette, David den sjuende. #1Sam 17:12,14. 16Og deres søstre var Seruja og Abiga’il. Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet. #2Sam 2:18. 17Abiga’il fødte Amasa, og Amasas far var ismaelitten Jeter. #2Sam 17:25. 18Kaleb, Hesrons sønn, fikk barn med sin kone Asuba og med Jeriot. Dette var Asubas sønner: Jeser og Sjobab og Ardon.
19Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og med henne fikk han sønnen Hur, #4:4. 20Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel. #2Mos 31:2. 21Siden gikk Hesron inn til en datter av Gileads far Makir. Han tok henne til kone da han var seksti år gammel, og fikk med henne sønnen Segub.
22Segub fikk sønnen Ja’ir, han hadde tjuetre byer i Gileads land. #Dom 10:3,4. 23Men gesjurittene og arameerne tok Ja’irs byer fra dem og likeså Kenat med tilhørende landsbyer, i alt seksti byer. Alle disse var sønner av Gileads far Makir. #v.21,22. 4Mos 32:40. 24Etter at Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte hans kone Abia ham Asjhur, Tekoas far. 25Sønnene til Jerahme’el, Hesrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem, dem hadde han med Akia.
26Jerahme’el hadde også en annen kone, som hette Atara, hun var mor til Onam. 27Sønnene til Ram, Jerahme’els førstefødte, var Ma’as og Jamin og Eker. 28Onams sønner var Sjammai og Jada. Sjammais sønner var Nadab og Abisjur. 29Abisjurs kone hette Abihajil, og med henne fikk han Akban og Molid. 30Nadabs sønner var Seled og Appajim. Seled døde uten sønner. 31Appajims sønn var Jisji, Jisjis sønn var Sjesan, og Sjesans barn var Aklai. #v.34. 32Sønnene til Sjammais bror Jada var Jeter og Jonatan. Jeter døde uten sønner. 33Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahme’els sønner. 34Sjesan hadde ingen sønner, bare døtre. Men Sjesan hadde en egyptisk tjener som hette Jarha,
35og han lot sin tjener Jarha få sin datter til kone, og med henne fikk han sønnen Attai. 36Attai fikk sønnen Natan, Natan fikk sønnen Sabad, 37Sabad fikk sønnen Eflal, Eflal fikk sønnen Obed, 38Obed fikk sønnen Jehu, Jehu fikk sønnen Asarja, 39Asarja fikk sønnen Heles, Heles fikk sønnen Elasa, 40Elasa fikk sønnen Sismai, Sismai fikk sønnen Sjallum, 41Sjallum fikk sønnen Jekamja, Jekamja fikk sønnen Elisjama. 42Sønnene til Jerahme’els bror Kaleb var Mesja, hans førstefødte - han var far til Sif - og sønnene til Hebrons far Maresja. #v.9.
43Hebrons sønner var Korah og Tappuah og Rekem og Sjema. 44Sjema fikk sønnen Raham, far til Jorkeam. Rekem fikk sønnen Sjammai. 45Sjammais sønn var Maon, Maon var far til Bet-Sur. 46Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosa og Gases. Haran fikk sønnen Gases. 47Jehdais sønner var Regem og Jotam og Gesjan og Pelet og Efa og Sja’af. 48Kalebs medhustru Ma’aka fødte Sjeber og Tirhana, 49hun fødte også Sja’af, far til Madmanna, og Sjeva, far til Makbena og Gibea. Kalebs datter var Aksa. #Jos 15:16. 50Dette var Kalebs sønner: Sjobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur og far til Kirjat-Jearim,
51Salma, far til Betlehem, Haref, far til Betgader. 52Sønnene til Kirjat-Jearims far Sjobal var Haroe og halvdelen av Manahat-ætten. #4:2. 53Kirjat-Jearims ætter var jitrittene og putittene og sumatittene og misra’ittene, fra dem stammer soratittene og esjtaolittene. 54Salmas sønner var Betlehem og netofatittene, Atrot-Bet-Joab og halvdelen av manahtittene, sorittene. 55De skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var tiratittene, simatittene, sukatittene. Dette er de kinnitter som nedstammer fra Hammat, far til Rekabs hus. #Dom 1:16. Jer 35:2 ff.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring