1 Krønikebok 12
NB

1 Krønikebok 12

12
Folk fra alle stammer slutter seg til David
1Dette er de som kom til David i Siklag, mens han ennå måtte holde seg der av frykt for Saul, Kis’ sønn. De hørte til de heltene som hjalp ham i krigen. #1Sam 27:6. 2De var væpnet med bue og oppøvd i å slynge steiner og skyte piler med buen, både med høyre og venstre hånd. De hørte til Sauls stammefrender, til benjaminittene. #8:40. Dom 3:15. 20:16. 3Det var Akieser, den øverste av dem, og Joasj, sønner av gibeatitten Sjema’a, og Jesuel og Pelet, sønner av Asmavet, og Beraka og anatotitten Jehu, 4og gibeonitten Jisjmaja, en av de tretti heltene og høvding over de tretti, og Jirmeja og Jahasiel og Johanan og gederatitten Josabad, 5Elusai og Jerimot og Bealja og Sjemarja og harusitten Sefatja, 6koharittene Elkana og Jissija og Asarel og Joeser og Jasjobam, 7og Joela og Sebadja, sønner av Jeroham fra Gedor. 8Av gadittene gikk noen over til David i fjellborgen i ørkenen. De var djerve helter, krigsvante stridsmenn væpnet med skjold og spyd. De var som løver å se til, og de var raske som gaseller på fjellene. #2Sam 2:18. 9Eser var den første, Obadja den andre, Eliab den tredje, 10Misjmanna den fjerde, Jirmeja den femte, 11Attai den sjette, Eliel den sjuende, 12Johanan den åttende, Elsabad den niende, 13Jirmeja den tiende, Makbannai den ellevte. 14Disse hørte til Gads barn og var høvedsmenn i hæren, den ringeste av dem var satt over hundre og den største var satt over tusen. 15Det var disse som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk over alle sine bredder, og som drev på flukt alle som bodde i dalen, både mot øst og mot vest. #Jos 3:15. 4:18. 16Det kom også noen av Benjamins og Judas barn til David, helt til fjellborgen. 17David gikk ut til dem og tok til orde og sa til dem: Kommer dere til meg med fred og vil hjelpe meg, da skal mitt hjerte høre dere til, og vi skal holde sammen. Men kommer dere for å forråde meg til fiendene mine, skjønt det ingen urett er i mine hender, må da våre fedres Gud se det og straffe det! #Sal 7:4 ff. 18Da kom Ånden over Amasai, høvedsmannen for de tretti, og han sa: Dine er vi, David! Og med deg holder vi fred, du Isais sønn! Fred være med deg, og fred være med dine hjelpere! For din Gud hjelper deg. - Da tok David imot dem og satte dem til høvedsmenn i krigerflokken. 19Av Manasse gikk noen over til David. Det hendte da han dro ut til strid mot Saul sammen med filistrene. Men han kom likevel ikke til å hjelpe dem. For filistrenes høvdinger hadde holdt råd og så sendt ham bort, idet de sa: Det vil koste oss våre hoder, om han nå går over til sin herre Saul. #1Sam 29:4. 20Da han så dro til Siklag, gikk noen av Manasse over til ham. Det var Adna og Josabad og Jedial og Mikael og Josabad og Elihu og Silletai, høvedsmennene for de tusener som hørte til Manasse. 21Disse hjalp David mot røverflokken, for de var alle djerve stridsmenn, og de ble høvedsmenn i hæren. #1Sam 30:1 ff. 22For dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham, inntil det ble en stor hær, som en Guds hær. 23Dette er tallet på de væpnede flokkene som kom til David i Hebron for å føre Sauls kongedømme over til ham etter Herrens ord: #2Sam 2:4. 5:1.
24Judas barn som bar skjold og spyd, seks tusen åtte hundre mann, væpnet til strid. 25Av Simeons barn djerve, krigsvante stridsmenn, sju tusen ett hundre. 26Av Levis barn fire tusen seks hundre, 27og dessuten Jojada, høvdingen for Arons ætt, og med ham tre tusen sju hundre mann, 28og likeså Sadok, en ung, djerv stridsmann med sin familie, tjueto høvedsmenn. #2Sam 15:24. 29Av Benjamins barn, Sauls stammefrender, kom det tre tusen mann. Inntil den tid hadde den største del av dem holdt seg til Sauls hus. #2Sam 2:8,9. 30Av Efra’ims barn tjue tusen åtte hundre mann, djerve stridsmenn, navngjetne menn i sine familier. 31Av den halve Manasses stamme atten tusen mann, som var spesielt navngitt til å dra av sted og gjøre David til konge. 32Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Deres høvedsmenn var to hundre, og alle deres stammefrender rettet seg etter deres ord. 33Av Sebulons menn som dro ut i strid og var rustet til krig med alle slags krigsvåpen, kom det femti tusen mann. De fylket seg til slag med hjerter uten svik. 34Av Naftali kom det tusen høvedsmenn, og med dem trettisju tusen mann med skjold og spyd. 35Av danittene kom det menn som var rustet til krig, tjueåtte tusen seks hundre mann. 36Av Asjer kom det førti tusen mann som dro ut i strid for å fylke seg til slag. 37Fra den andre siden av Jordan, av rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme, kom menn som var rustet med alle slags krigsvåpen, hundre og tjue tusen. 38Alle disse krigsmennene kom i ordnet fylking til Hebron med oppriktig hjerte for å gjøre David til konge over hele Israel. Også hele resten av Israel var enig om å gjøre David til konge. 39Og de var der hos David i tre dager og åt og drakk, for deres landsmenn hadde laget i stand mat for dem. 40Også de som bodde dem nærmest, like til Issakar og Sebulon og Naftali, kom med mat på esler og kameler og muldyr og okser: mel, fikenkaker og rosinkaker og vin og olje og storfe og småfe i mengde. For det var glede i Israel.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.