1 Krønikebok 11
NB

1 Krønikebok 11

11
David blir konge
1Så kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa: Vi er jo av samme kjøtt og blod som du! #2Sam 5:1 ff. 2Alt for lenge siden, mens Saul var konge, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren din Gud sa til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, og du skal være fyrste over mitt folk Israel. #1Sam 13:14. 2Sam 5:2. 7:7. 3Alle Israels eldste kom til kongen i Hebron. Og David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. De salvet David til konge over Israel etter det ordet Herren hadde talt ved Samuel. #1Sam 16:13. 4Så dro David og hele Israel til Jerusalem, det er Jebus. Der bodde jebusittene, landets innbyggere.
5Innbyggerne i Jebus sa til David: Du kommer aldri inn her! Men David inntok Sions borg - det er Davids by. #2Sam 5:6 ff. 6Og David sa: Den som først slår jebusittene, skal bli høvding og fører. Og Joab, Serujas sønn, steg først opp og ble høvding. 7David tok sin bolig i borgen, derfor kaltes den Davids by. 8Han bygde byen rundt omkring, fra Millo og utover. Og Joab bygde opp igjen resten av byen. 9David ble større og større, og Herren, hærskarenes Gud, var med ham.
Davids helter og storverkene deres
10Dette er de fremste blant Davids helter. Sammen med hele Israel ga de hans kongedømme kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. #2Sam 23:8 ff.
11Dette er Davids helter, så mange de var: Jasjobam, Hakmonis sønn, høvding for de tretti. Han svingte sitt spyd over tre hundre falne på én gang. #27:2. 12Etter ham kom Eleasar, sønn av ahohitten Dodo. Han var en av de tre heltene. #27:4. 13Han var med David i Pas-Dammim da filistrene hadde samlet seg der til strid. Der var et jordstykke som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, #1Sam 17:1. 2Sam 23:11,12. 14stilte de seg midt på jordstykket og berget det og slo filistrene. Og Herren ga dem en stor seier. 15En gang dro tre av de tretti høvdingene ned over berget til David, som var i hulen ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refajim-dalen. #14:9. 1Sam 22:1.
16David var den gang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. 17Da kom det en brå lyst over David, og han sa: Hvem lar meg få vann å drikke av den brønnen som er ved porten i Betlehem? 18Da brøt de tre seg gjennom filistrenes leir og øste vann opp av brønnen ved Betlehems port og tok det med seg og kom til David med det. Men David ville ikke drikke det - han øste det ut for Herren. 19Og han sa: Min Gud, la det være langt fra meg å gjøre dette! Skulle jeg drikke disse menns blod, som har satt sitt liv i fare? For de har båret det hit med fare for sitt liv. Og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene. 20Så var det Absai, bror til Joab. Han var fører for de tre. Han svingte sitt spyd over tre hundre falne, og hadde et navn blant de tre.
21Fremfor de tretti var han dobbelt æret og ble høvding for dem, men nådde ikke opp til de tre. 22Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv og seierrik stridsmann fra Kabse’el. Han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snødd, steg han ned i en brønn og slo i hjel en løve. 23Likeså slo han i hjel en egypter, en mann som var fem alen lang. Egypteren hadde et spyd som en veverstang i hånden. Men han gikk ned mot ham med staven sin og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. #1Sam 17:7,40. 24Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn. Også han hadde et navn blant de tre heltene. 25Fremfor de tretti var han æret, men til de tre nådde han ikke opp. David satte ham over livvakten. 26De djerveste i hæren var: Asael, bror til Joab, Elhanan, Dodos sønn, fra Betlehem, #27:6.
27haroritten Sjammot, pelonitten Heles, #27:10. 28teko’itten Ira, sønn av Ikkesj, anatotitten Abieser, 29husatitten Sibbekai, ahohitten Ilai, 30netofatitten Maharai, netofatitten Heled, sønn av Ba’ana, #27:13. 31Itai, Ribais sønn, fra Gibea i Benjamins stamme, piratonitten Benaja, 32Hurai fra Ga’asj-dalene, arbatitten Abiel, 33baharumitten Asmavet, sja’albonitten Eljahba, 34gisonitten Bene-Hasjem, hararitten Jonatan, sønn av Sjage, 35hararitten Akiam, sønn av Sakar, Elifal, sønn av Ur, 36mekeratitten Hefer, pelonitten Akia, 37karmelitten Hesro, Na’arai, sønn av Esbai, 38Joel, bror til Natan, Mibhar, sønn av Hagri, 39ammonitten Selek, berotitten Nahrai, Joabs, Serjuas sønns våpensvein, 40jitritten Ira, jitritten Gareb, 41hetitten Uria, Sabad, sønn av Ahlai, #2Sam 11:3. 42rubenitten Adina, sønn av Sjisja, overhode for rubenittene, og i tillegg til ham tretti, 43Hanan, sønn av Ma’aka, mitnitten Josjafat, 44asteratitten Ussia, Sama og Je’uel, sønner av aroeritten Hotam, 45Jediael, sønn av Simri, og hans bror Joha, tisitten. 46Eliel fra Mahamajim, og Jeribai og Josjavja, sønner av Elna’am, og moabitten Jitma, 47Eliel og Obed og Ja’asiel fra Soba.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.