1 Krønikebok 1

1
Adams etterkommere
1Adam, Set, Enosj, #1Mos 5:3 ff. 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enok, Metusjalah, Lamek, 4Noah, Sem, Kam og Jafet. 5Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesjek og Tiras. #1Mos 10:2 ff.
6Gomers sønner var Asjkenas og Difat og Togarma. 7Javans sønner var Elisja og Tarsjisja og Kittim og Rodanim. 8Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kana’an. #1Mos 10:6 ff.
9Og Kusjs sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka. Raemas sønner var Sjeba og Dedan. 10Og Kusj fikk en sønn som hette Nimrod, han var den første store hersker på jorden. 11Misrajim var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne #1Mos 10:13 ff. 12og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne. 13Kana’an ble far til Sidon, hans førstefødte, og Het #1Mos 10:15 ff. 14og jebusittene og amorittene og girgasittene 15og hevittene og arkittene og sinittene 16og arvadittene og semarittene og hamatittene. #Esek 27:8,11. 17Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksjad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesjek. #1Mos 10:22 ff.
18Og Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk Eber. 19Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. 20Og Joktan ble far til Almodad og Sjelef og Hasarmavet og Jarah 21og Hadoram og Usal og Dikla 22og Ebal og Abimael og Sjeba 23og Ofir og Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 24Sem, Arpaksjad, Sjelah, #1Mos 11:10 ff. Luk 3:34 ff.
25Eber, Peleg, Re’u, 26Serug, Nakor, Tarah, 27Abram, det er Abraham.
Abrahams etterkommere
28Abrahams sønner var Isak og Ismael. #1Mos 16:15. 21:3.
29Dette er deres ætter: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe’el og Mibsam #1Mos 25:13 ff.
30og Misjma og Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis og Kedma, dette var Ismaels sønner. 32Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønnene Simran og Joksjan og Medan og Midian og Jisjbak og Sjuah. Og Joksjans sønner var Sjeba og Dedan. #1Mos 25:1 ff.
33Og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda’a. Alle disse var Keturas sønner.
Esaus etterkommere
34Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. #1Mos 25:25,26. 32:28. 35Esaus sønner var Elifas, Re’uel og Je’usj og Jaelam og Korah. #1Mos 36:10 ff.
36Elifas’ sønner var Teman og Omar og Sefi og Gatam og Kenas og Timna og Amalek. 37Re’uels sønner var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38Og Se’irs sønner var Lotan og Sjobal og Sibeon og Ana og Disjon og Eser og Disjan. #1Mos 36:20 ff. 39Og Lotans sønner var Hori og Homam. Lotans søster var Timna. 40Sjobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal og Sefi og Onam. Sibeons sønner var Aja og Ana. 41Anas sønn var Disjon. Og Disjons sønner var Hamran og Esjban og Jitran og Keran. 42Esers sønner var Bilhan og Sa’avan og Ja’akan. Disjans sønner var Us og Aran.
Konger og fyrster i Edom
43Dette var de kongene som regjerte i Edom-landet før det regjerte noen konger over Israels barn: Bela, Beors sønn. Hans by hette Dinhaba. #1Mos 36:31 ff.
44Da Bela døde, ble Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge etter ham. 45Da Jobab døde, ble Husam fra temanittenes land konge etter ham. 46Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge etter ham. Det var han som slo midianittene på Moabs mark. Hans by hette Ajut. 47Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 48Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven konge etter ham. 49Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, Akbors sønn, konge etter ham. 50Da Ba’al-Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pa’i, og hans kone hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter. 51Og Hadad døde. Og Edoms stammehøvdinger var: stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alja, stammehøvdingen Jetet,
52stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, 53stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, 54stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring