Romeinen 8

8
Het leven door de Geest
1Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
2 # Joh. 8:36; Rom. 6:18,22; Gal. 5:1 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
3 # Hand. 13:39; Rom. 3:28; Gal. 2:16; Hebr. 7:18 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees#8:3 in een gedaante gelijk aan het zondige vlees - Letterlijk: in gelijkheid van het vlees van zonde. en dat omwille van de zonde, en #2 Kor. 5:21; Gal. 3:13de zonde veroordeeld in het vlees,
4opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
5 # 1 Kor. 2:14 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.
6Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.
7Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
8En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
9Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans#8:9 wanneer althans - Of: omdat. de Geest van God #1 Kor. 3:16in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.
10Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
11En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, #Rom. 6:4,5; 1 Kor. 6:14; 2 Kor. 4:14; Efez. 2:5; Kol. 2:13zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
14 # Gal. 5:18 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
15 # 1 Kor. 2:12; 2 Tim. 1:7 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, #Jes. 56:5; Gal. 3:26; 4:5,6maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
16 # 2 Kor. 1:22; 5:5; Efez. 1:13; 4:30 De Geest Zelf getuigt met onze geest#8:16 getuigt met onze geest - Of: getuigt mede aan onze geest. dat wij kinderen van God zijn.
17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; #2 Tim. 2:11,12wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
De eerstelingen van de Geest
18 # Matt. 5:12; 2 Kor. 4:10,17; Filipp. 3:20; 1 Petr. 4:13; 1 Joh. 3:1,2 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk #Luk. 21:28de verlossing van ons lichaam.
24Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, #Matt. 20:22; Jak. 4:3want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij #Kol. 1:18de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.
Meer dan overwinnaars
31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? #Num. 14:8Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32Hoe zal Hij, Die zelfs #Gen. 22:12; Jes. 53:5; Joh. 3:16Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? #Jes. 50:8God is het Die rechtvaardigt.
34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, #Hebr. 7:25Die ook voor ons pleit.
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36Zoals geschreven staat: #Ps. 44:23; 1 Kor. 4:9; 2 Kor. 4:11Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Nu geselecteerd:

Romeinen 8: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid