Romeinen 12
HSV

Romeinen 12

12
Leven voor God
1Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, #1 Petr. 2:5om uw lichamen aan God te wijden #Rom. 6:13,16als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2 # 1 Joh. 2:15 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid #Efez. 5:17; 1 Thess. 4:3om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
3Want door de genade #Rom. 1:5die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u #Efez. 4:7niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof #1 Kor. 12:11; Efez. 4:7zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
4Want #1 Kor. 12:27; Efez. 1:23; 4:16; 5:23; Kol. 1:24zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,
5 # 1 Kor. 12:4; 2 Kor. 10:13; 1 Petr. 4:10 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
6En nu hebben wij #1 Kor. 12:4genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
7hetzij #1 Kor. 12:10profetie, naar de mate van het geloof; hetzij #1 Petr. 4:10,11dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, #Matt. 6:1,2,3in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, #Deut. 15:7; 2 Kor. 9:7met blijmoedigheid.
Onderlinge liefde
9Laat de liefde ongeveinsd zijn. #Ps. 97:10; Amos 5:15Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 # Efez. 4:2; Hebr. 13:1; 1 Petr. 1:22; 2:17 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. #Filipp. 2:3; 1 Petr. 5:5Ga elkaar voor in eerbetoon.
11Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 # Rom. 15:13; 1 Thess. 5:16 Verblijd u in de hoop. #Hebr. 10:36; 12:1; Jak. 5:7Wees geduldig in de verdrukking. #Luk. 18:1; Efez. 6:18; Kol. 4:2; 1 Thess. 5:17Volhard in het gebed.
13 # 1 Kor. 16:1 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. #Hebr. 13:2; 1 Petr. 4:9Leg u toe op de gastvrijheid.
14 # Matt. 5:44; 1 Kor. 4:12 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 # Rom. 15:5; 1 Kor. 1:10; Filipp. 2:2; 3:16; 1 Petr. 3:8 Wees eensgezind onder elkaar. #Spr. 3:7; Jes. 5:21Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 # Spr. 20:22; Matt. 5:39; 1 Kor. 6:7; 1 Thess. 5:15 Vergeld niemand kwaad met kwaad. #2 Kor. 8:21; 1 Petr. 2:12Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 # Mark. 9:50; Hebr. 12:14 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 # Matt. 5:39; Luk. 6:29 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: #Deut. 32:35; Hebr. 10:30Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 # Spr. 25:21; Matt. 5:44 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling