Filippenzen 3
HSV

Filippenzen 3

3
De uitnemendheid van de kennis van Christus
1Verder, mijn broeders, #Filipp. 4:4; Jak. 1:2; 1 Petr. 4:13verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
2 # Jes. 56:10 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.
3 # Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; Rom. 2:29; Kol. 2:11 Want wij zijn de besnijdenis, wij die #Joh. 4:24God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
4Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, #2 Kor. 11:21ik nog meer:
5besneden op de achtste dag, uit het geslacht van #2 Kor. 11:22Israël, van de stam #Gen. 49:27Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft #Hand. 23:6een Farizeeër,
6wat ijver betreft #Hand. 8:3; 9:1; 22:3,4; Gal. 1:13; 1 Tim. 1:13een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.
7 # Matt. 13:44 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.
8Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade #Jes. 53:11; Jer. 9:23; Joh. 17:3; Kol. 2:2vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,
9en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid #Rom. 1:17; 3:21uit God door middel van het geloof;
10opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding #Rom. 8:17; 2 Kor. 4:10; 2 Tim. 2:11,12; 1 Petr. 4:13en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
11om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
12Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
14maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, #1 Kor. 9:24; 2 Tim. 4:7jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
15Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen#3:15 volwassen - Letterlijk: volmaakt. zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren.
16Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij #Gal. 6:16naar dezelfde regel wandelen, #Rom. 12:16; 15:5; 1 Kor. 1:10; Filipp. 2:2; 1 Petr. 3:8laten wij eensgezind zijn.
Leven als burgers van de hemel
17Wees met elkaar #1 Kor. 4:16; 11:1; 1 Thess. 1:6mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons #2 Thess. 3:9; 1 Petr. 5:3tot een voorbeeld hebt.
18 # Rom. 16:17 Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen#3:18 onder tranen - Letterlijk: huilend. – wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
19Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.
20 # Hebr. 13:14 Ons burgerschap is echter in de hemelen, #1 Kor. 1:7; 1 Thess. 1:10; Tit. 2:13waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
21 # 1 Kor. 15:51; Kol. 3:4; 1 Joh. 3:2 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Meer informatie over Herziene Statenvertaling