Mattheüs 8

8
De reiniging van een melaatse
1Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.
2 # Mark. 1:40; Luk. 5:12 En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.
3En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.
4Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar #Luk. 5:14ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die #Lev. 13:2; 14:2Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.
De hoofdman in Kapernaüm
5 # Luk. 7:1 Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte:
6Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.
7En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen.
8De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar #Ps. 107:20spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.
9Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het.
10Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.
11 # Luk. 13:29 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,
12 # Matt. 21:43 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; #Matt. 13:42; 22:13; 24:51; Luk. 13:28daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
13En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.
De schoonmoeder van Petrus
14 # Mark. 1:29; Luk. 4:38 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen.
15En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen.
16Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,
17opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: #Jes. 53:4; 1 Petr. 2:24Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
Het volgen van Jezus
18Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.#8:18 te varen - Letterlijk: te gaan.
19 # Luk. 9:57 En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.
20En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.
21Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.
22Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en #1 Tim. 5:6laat de doden hun doden begraven.
De storm gestild
23 # Mark. 4:35; Luk. 8:22 En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem.
24En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.
25En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!
26En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? #Job 26:12; Ps. 107:29; Jes. 51:10Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
27De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?
De genezing van bezetenen
28 # Mark. 5:1; Luk. 8:26 En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan.
29En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?
30En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden.
31De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.
32En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water.
33En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was.
34En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet; en toen ze Hem zagen, #Hand. 16:39smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.

Nu geselecteerd:

Mattheüs 8: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid