Mattheüs 25
HSV

Mattheüs 25

25
De wijze en de dwaze meisjes
1Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
3Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.
4De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.
5Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
6En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
7Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
9Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.
10Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
12Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik #Matt. 7:23; Luk. 13:25ken u niet.
13 # Matt. 24:42; Mark. 13:33,35 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.
De talenten
14 # Luk. 19:12 Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.
15En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.
16Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.
17Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij.
18Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.
19Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.
20En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.
21Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, #Matt. 24:45; Luk. 12:42over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
22En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt.
23Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
24Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.
25En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe.
26Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb.
27Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.
28Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.
29 # Matt. 13:12; Mark. 4:25; Luk. 8:18; 19:26 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.
30En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; #Matt. 8:12; 13:42; 22:13; 24:51; Luk. 13:28daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Het laatste oordeel
31 # Matt. 16:27; 26:64; Mark. 14:62; Luk. 21:27; Hand. 1:11; 1 Thess. 4:16; 2 Thess. 1:10; Openb. 1:7 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de #Matt. 19:28troon van Zijn heerlijkheid.
32En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, #Ezech. 34:17,20; Matt. 13:49en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.
34Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk #Matt. 20:23; Mark. 10:40dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
35 # Jes. 58:7; Ezech. 18:7 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; #Hebr. 13:2Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36 Ik was #Jes. 58:7; Jak. 2:15,16naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was #2 Tim. 1:16in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
38Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
39Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
40En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: #Spr. 19:17; Matt. 10:42; Mark. 9:41; Joh. 13:20; 2 Kor. 9:6voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
41Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: #Ps. 6:9; Matt. 7:23; Luk. 13:25,27Ga weg van Mij, vervloekten, in het #Jes. 30:33; Openb. 19:20eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
42Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;
43Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.
44Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
45Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: #Spr. 14:31; 17:5; Zach. 2:8voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
46 # Dan. 12:2; Joh. 5:29 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.