Johannes 20

20
De opstanding
1En #Matt. 28:1; Mark. 16:1; Luk. 24:1op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.
2Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, #Joh. 13:23; 21:7,20die Jezus liefhad,#20:2 die Jezus liefhad - Hier is de liefde van Jezus tot Johannes bedoeld. en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.
3 # Luk. 24:12 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf.
4En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
5En toen hij vooroverboog, zag hij #Joh. 19:40de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in.
6Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen.
7En #Joh. 11:44de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.
8Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.
9Want zij kenden de #Ps. 16:10; Hand. 2:25,31; 13:35Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.
10De discipelen dan gingen weer naar huis.
De verschijning aan Maria Magdalena
11 # Matt. 28:1; Mark. 16:5; Luk. 24:4 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14 # Matt. 28:9; Mark. 16:9 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga #Ps. 22:23; Matt. 28:10; Hebr. 2:11naar Mijn broeders en zeg tegen hen: #Joh. 16:28Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18 # Matt. 28:8; Mark. 16:10; Luk. 24:9 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
De verschijning aan de tien discipelen
19 # Mark. 16:14; Luk. 24:36; 1 Kor. 15:5 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. #Joh. 16:22De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.
21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! #Jes. 61:1; Matt. 28:19; Mark. 16:15; Luk. 4:18; Joh. 17:18Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
23 # Matt. 16:19; 18:18 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.#20:23 als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend - Letterlijk: als u iemands (zonden) houdt, (die) zijn (ze) gehouden.
Jezus en Thomas
24En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.
25De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.
26En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
27Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, #1 Joh. 1:1en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
29Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; #1 Petr. 1:8zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
30Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel #Joh. 21:25veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,
31maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Nu geselecteerd:

Johannes 20: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid