Exodus 17
HSV

Exodus 17

17
Water uit de rots bij de Horeb
1Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats,#17:1 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar hun rustplaatsen. op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken.
2En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken! #Num. 20:3,4Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE op de proef?
3Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen?
4Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.
5De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, #Ex. 7:20waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.
6 # Num. 20:9; Ps. 78:15; 114:8; 1 Kor. 10:4 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.
7Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba,#17:7 Massa betekent: verzoeking; Meriba betekent: onenigheid. vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?
Israël verslaat de Amalekieten
8 # Deut. 25:17,18 Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim.
9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.
10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.
11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.
12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.
13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.
14Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in#17:14 prent het Jozua in - Letterlijk: leg het in de oren van Jozua. #Num. 24:20; Deut. 25:17,18,19; 1 Sam. 15:2,3dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.
15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier!
16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! #1 Sam. 15:2De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling