2 Thessalonicenzen 1
HSV

2 Thessalonicenzen 1

1
Afzenders, geadresseerden, groet
1Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is:
2 # 1 Kor. 1:3; 1 Thess. 1:1; 1 Petr. 1:2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Paulus' dankgebed en voorbede voor de gemeente
3 # Efez. 1:15; Filipp. 1:3; Kol. 1:3; 1 Thess. 1:2 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt,
4zodat wij zelf #1 Thess. 2:19over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt:
5 # Judas vs. 6 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, #1 Thess. 2:14waarvoor u ook lijdt.
6 # Zach. 2:8 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,
7en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven #1 Thess. 4:16bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8 # 2 Petr. 3:7 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent #Rom. 2:8over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9 # Jes. 2:19 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,
10 # Hand. 1:11; 1 Thess. 1:10; Openb. 1:7 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).
11Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,
12opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Meer informatie over Herziene Statenvertaling