1 Koningen 4
BB

1 Koningen 4

4
De belangrijkste mensen van koning Salomo
1Koning Salomo was dus koning van heel Israël. 2En dit waren de leiders van Israël:
Azarja, de zoon van Zadok, was de hogepriester.
3Elihoref en Ahia, de zonen van Sisa, waren schrijver.
Josafat, de zoon van Ahilud, was minister-president.
4Benaja, de zoon van Jojada, was de aanvoerder van het leger.
Zadok en Abjatar waren priester.
5Azarja, de zoon van Natan, hield toezicht op de opzichters over de verschillende gebieden.
De priester Zabud, de zoon van Natan, was de vriend van de koning en zijn raadgever.
6Ahisar was hofmaarschalk.
Adoniram, de zoon van Abda, had de leiding over de arbeidsdienst van de mensen die voor de koning moesten werken.
7Salomo had in Israël twaalf opzichters aangesteld, ieder over een eigen gebied. Elk van hen moest een maand lang zorgen dat er eten was voor de koning en zijn hele paleis. 8Dit zijn hun namen:
Ben-Hur was opzichter over het berggebied van de stam van Efraïm.
9Ben-Deker was opzichter over Makaz, Saälbim, Bet-Semes en Elon-Bet-Hanan.
Ben-Hesed was opzichter over Arubbot, 10Socho en het hele gebied Hefer.
11Ben-Abinadab was opzichter over de hele streek van Dor. Hij was getrouwd met Salomo's dochter Tafat.
12Baëna, de zoon van Ahilud, was opzichter over Taänach, Megiddo en heel Bet-Sean, dat naast Zaretana ligt, beneden Jizreël, vanaf Bet-San tot Abel-Mehola, tot aan de andere kant van Jokmeam.
Ben-Geber was opzichter in Ramot in Gilead. 13In zijn gebied lagen de dorpen van Jaïr (de zoon van Manasse) in Gilead, het gebied van Argob in Basan met 60 grote steden met muren en poortdeuren met koperen grendels.
14Ahinadab, de zoon van Iddo, was opzichter over Mahanaïm.
15Ahimaäz was opzichter over het gebied van de stam van Naftali. Ook hij was met een dochter van Salomo getrouwd, namelijk met Basmat.
16Baëna, de zoon van Husai, was opzichter over het gebied van de stam van Aser en over Alot.
17Josafat, de zoon van Parua, was opzichter over het gebied van de stam van Issaschar.
18Simeï, de zoon van Ela, was opzichter over het gebied van de stam van Benjamin.
19Geber, de zoon van Uri, was opzichter over het land Gilead. Dat was het gebied dat van koning Sihon van de Amorieten en van koning Og van Basan was geweest. Hij was de enige opzichter in dat gebied.
20De Judeeërs en Israëlieten waren zo ontelbaar als het zand langs de zee. Ze hadden voorspoed en waren gelukkig.
Salomo's koninkrijk en rijkdom
21Salomo heerste over alle landen vanaf de Rivier de Eufraat tot aan het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Ze betaalden hem belasting en dienden hem, zijn leven lang.
22Elke dag had Salomo voor het paleis nodig: 30 kor (7500 liter) fijn meel en 60 kor (15.000 liter) gewoon meel, 2310 vetgemeste koeien, 20 koeien uit het weiland, 100 schapen, verder nog herten, gazellen, damherten en vetgemeste ganzen. 24Hij heerste over het hele gebied aan de westkant van de Rivier, vanaf Tifsa tot aan Gaza, over alle koningen aan de westkant van de Rivier. En in zijn hele rijk heerste vrede. 25Alle bewoners konden in rust en vrede wonen, vanaf Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden, Salomo's hele leven lang.
26Verder had Salomo 40.000 paarden voor zijn strijdwagens en 12.000 ruiters. 27De opzichters van de verschillende gebieden leverden het eten van koning Salomo en alle mensen die bij hem aan tafel aten. Elke opzichter had een vaste maand aangewezen gekregen dat hij daarvoor moest zorgen. Ze zorgden ervoor dat hij nergens tekort aan had. 28Ook leverden ze gerst en stro voor de paarden en de renkamelen van de koning. Ze brachten dat naar de plaats waar het zijn moest. Ze deden alles precies zoals koning Salomo het hun had voorgeschreven.
Salomo's wijsheid
29En God maakte Salomo wijs en verstandig. Zijn wijsheid was zo onmeetbaar als het zand langs de zee. 30Hij was wijzer dan alle wijzen in het Oosten en in Egypte. 31Hij was wijzer dan alle andere mensen, zelfs wijzer dan de Ezrahiet Etan en wijzer dan Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Mahol. Bij alle volken rondom Israël was hij beroemd om zijn wijsheid. 32Hij maakte wel 3000 wijze spreuken en 1005 liederen. 33Over alles wist hij wel een wijze spreuk: over de bomen, van de grote cederboom op de Libanon tot en met de kleine hysop-plant die op de muren groeit, over het vee, de vogels, de kruipende dieren en de vissen. 34Alle volken hoorden van Salomo's wijsheid. Van overal kwamen koningen naar hem toe om zijn wijsheid te horen.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016


Meer informatie over BasisBijbel

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.