មថិះ 1
SANKH
1
1ឥព្រាហីមះ សន្តានោ ទាយូទ៑ តស្យ សន្តានោ យីឝុខ្រីឞ្ដស្តស្យ បូវ៌្វបុរុឞវំឝឝ្រេណី។
2ឥព្រាហីមះ បុត្រ ឥស្ហាក៑ តស្យ បុត្រោ យាកូព៑ តស្យ បុត្រោ យិហូទាស្តស្យ ភ្រាតរឝ្ច។
3តស្មាទ៑ យិហូទាតស្តាមរោ គព៌្ហេ បេរស្សេរហៅ ជជ្ញាតេ, តស្យ បេរសះ បុត្រោ ហិឞ្រោណ៑ តស្យ បុត្រោ ៜរាម៑។
4តស្យ បុត្រោ ៜម្មីនាទព៑ តស្យ បុត្រោ នហឝោន៑ តស្យ បុត្រះ សល្មោន៑។
5តស្មាទ៑ រាហពោ គព៌្ហេ ពោយម៑ ជជ្ញេ, តស្មាទ៑ រូតោ គព៌្ហេ ឱពេទ៑ ជជ្ញេ, តស្យ បុត្រោ យិឝយះ។
6តស្យ បុត្រោ ទាយូទ៑ រាជះ តស្មាទ៑ ម្ឫតោរិយស្យ ជាយាយាំ សុលេមាន៑ ជជ្ញេ។
7តស្យ បុត្រោ រិហពិយាម៑, តស្យ បុត្រោៜពិយះ, តស្យ បុត្រ អាសា:។
8តស្យ សុតោ យិហោឝាផដ៑ តស្យ សុតោ យិហោរាម តស្យ សុត ឧឞិយះ។
9តស្យ សុតោ យោថម៑ តស្យ សុត អាហម៑ តស្យ សុតោ ហិឞ្កិយះ។
10តស្យ សុតោ មិនឝិះ, តស្យ សុត អាមោន៑ តស្យ សុតោ យោឝិយះ។
11ពាពិល្នគរេ ប្រវសនាត៑ បូវ៌្វំ ស យោឝិយោ យិខនិយំ តស្យ ភ្រាត្ឫំឝ្ច ជនយាមាស។
12តតោ ពាពិលិ ប្រវសនកាលេ យិខនិយះ ឝល្តីយេលំ ជនយាមាស, តស្យ សុតះ សិរុព្ពាវិល៑។
13តស្យ សុតោ ៜពោហុទ៑ តស្យ សុត ឥលីយាកីម៑ តស្យ សុតោៜសោរ៑។
14អសោរះ សុតះ សាទោក៑ តស្យ សុត អាខីម៑ តស្យ សុត ឥលីហូទ៑។
15តស្យ សុត ឥលិយាសរ៑ តស្យ សុតោ មត្តន៑។
16តស្យ សុតោ យាកូព៑ តស្យ សុតោ យូឞផ៑ តស្យ ជាយា មរិយម៑; តស្យ គព៌្ហេ យីឝុរជនិ, តមេវ ខ្រីឞ្ដម៑ (អត៌្ហាទ៑ អភិឞិក្តំ) វទន្តិ។
17ឥត្ថម៑ ឥព្រាហីមោ ទាយូទំ យាវត៑ សាកល្យេន ចតុទ៌ឝបុរុឞាះ; អា ទាយូទះ កាលាទ៑ ពាពិលិ ប្រវសនកាលំ យាវត៑ ចតុទ៌ឝបុរុឞា ភវន្តិ។ ពាពិលិ ប្រវាសនកាលាត៑ ខ្រីឞ្ដស្យ កាលំ យាវត៑ ចតុទ៌ឝបុរុឞា ភវន្តិ។
18យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ជន្ម កថ្ថតេ។ មរិយម៑ នាមិកា កន្យា យូឞផេ វាគ្ទត្តាសីត៑, តទា តយោះ សង្គមាត៑ ប្រាក៑ សា កន្យា  បវិត្រេណាត្មនា គព៌្ហវតី ពភូវ។
19តត្រ តស្យាះ បតិ រ្យូឞផ៑ សៅជន្យាត៑ តស្យាះ កលង្គំ ប្រកាឝយិតុម៑ អនិច្ឆន៑ គោបនេនេ តាំ បារិត្យក្តុំ មនឝ្ចក្រេ។
20ស តថៃវ ភាវយតិ, តទានីំ បរមេឝ្វរស្យ ទូតះ ស្វប្នេ តំ ទឝ៌នំ ទត្ត្វា វ្យាជហារ, ហេ ទាយូទះ សន្តាន យូឞផ៑ ត្វំ និជាំ ជាយាំ មរិយមម៑ អាទាតុំ មា ភៃឞីះ។
21យតស្តស្យា គព៌្ហះ បវិត្រាទាត្មនោៜភវត៑, សា ច បុត្រំ ប្រសវិឞ្យតេ, តទា ត្វំ តស្យ នាម យីឝុម៑ (អត៌្ហាត៑ ត្រាតារំ) ករីឞ្យសេ, យស្មាត៑ ស និជមនុជាន៑ តេឞាំ កលុឞេភ្យ ឧទ្ធរិឞ្យតិ។
22ឥត្ថំ សតិ, បឝ្យ គព៌្ហវតី កន្យា តនយំ ប្រសវិឞ្យតេ។ ឥម្មានូយេល៑ តទីយញ្ច នាមធេយំ ភវិឞ្យតិ៕ ឥម្មានូយេល៑ អស្មាកំ សង្គីឝ្វរឥត្យត៌្ហះ។
23ឥតិ យទ៑ វចនំ បុវ៌្វំ ភវិឞ្យទ្វក្ត្រា ឦឝ្វរះ កថាយាមាស, តត៑ តទានីំ សិទ្ធមភវត៑។
24អនន្តរំ យូឞផ៑ និទ្រាតោ ជាគរិត ឧត្ថាយ បរមេឝ្វរីយទូតស្យ និទេឝានុសារេណ និជាំ ជាយាំ ជគ្រាហ,
25កិន្តុ យាវត៑ សា និជំ ប្រថមសុតំ អ សុឞុវេ, តាវត៑ តាំ នោបាគច្ឆត៑, តតះ សុតស្យ នាម យីឝុំ ចក្រេ។