Sam 1:2

Sam 1:2 WNCB

Aminu waapata Anututane mama wamde asiknga bakngake, gatu mama wamu waakngae zikaane gatu gunzit tapane ba tapduknga wena asinggan natanggamatake tasinggak.
WNCB: Nupela Testamen
မျှဝေရန်

Sam 1:2

မျှဝေရန်