Matyù 3
PNYDBL
3
Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə a chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀
(Mrk 1.1-8; Luk 3.1-18; Jòn 1.19-28)
1A lə̀ pə nkwùə̀ ghu, Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə a tô alyiʼə waakə a àlaʼà Judyà, mbìʼnə̀ a nɨ chwìitə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ ghu. 2À lə̀ mə nchwìitə̀ lo, “Nɨ̀ pə̀ŋə̀ mɨ̀ntɨŋmə̀ ɨ̀mɨghə nfurə̀ amwuə tɨ̀pòŋə̀, ntiinə ànwùə̀ Nɨ̀fò nɨ̀pwuurə̀ a zə mbaatə̀.” 3Jònə à lə̀ pə ŋònə̀ nɨ ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ Ìsayà à lə̀ mənə nshwəŋə̀ mbə̀ʼə e lo, “Ngyə̀ ŋwùə̀ ɨ̀ zə̀ nkyiinə̀ a alyiʼə waakə nshwəŋə̀ lo, ‘Nɨ̀ tsùŋə̀ àlàŋə Ndòʼnə̀mbyə̂; ngɨ̀rə̀ ɨ̀làŋə ɨ̀pe təəmə̀ ambo ze a nɨ yìinə̀.’”
4Jònə à lə̀ mə ngẅî ɨtsəʼə nɨ pɨ tsùŋə̀nə nɨ mɨ̀nyùŋə̀ mɨ ləəmə nkunə; mmə ngẅî ɨ̀kòbə̀ ngòbə̀ a ntəərə̀ ze, mɨ̀zɨghə̀ ɨ̀me pə ngẅùumə pobə məwàʼà. 5Pànə̀ lə̀ mə ntô ambo ze nfurə̀ a Yèrusalèmə̀, nɨ pàa àlaʼà Judyà ɨ̀tsùmə̀ pobə ɨ̀laʼà ɨ̀tsùmə̀ nɨ lə̀ paatə̀nə nchyə Jodànə̀. 6Pobə lə̀ mə mbyiimə̀ ɨ̀fàntə̀ ɨ̀nwùə̀ ɨ̀pobə, Jònə a mə ŋŋâ a ghobə nɨ àkẅiirə̀ nchyə amwuə nchyə Jodànə̀.
7La nkwùə̀ nɨ à lə̀ zəənə̀nə tsaʼnə pɨ̀Farìsî pɨ̀noʼnə pobə pɨ̀Sadducee lə̀ mənə ntô ambo ze lo â ŋâ ghobə nɨ àkẅiirə̀ nchyə, à lə̀ shwəŋə̀ ambo pobə lo, “Ɨ̀poonə̀ pɨ ɨ̀nyoorə̀! A wɨghə lə à tiitə̀ ɨ̀wə̌ lo nɨ̀ kɨ̀ɨrə̀ àtsə̂ ntɨŋmə̀ Nẅùə̀ nɨ zèrə a zə ntô lə? 8Nɨ̀ zumə̀ mɨ̀ntàamə nɨ mɨ ma nnèrə̀ lo nɨ̀ pə̀ŋə̀ mə mɨ̀ntɨŋmə̀ ɨ̀mɨghə mmyàʼtə̀ a tɨ̀pòŋə̀ ɨwɨghə. 9Kò nɨ̀ kɨ nkoʼò mbɨ̀ŋmə̀ nshwəŋə̀ lo, ‘Tǎ pɨ tǎ ɨwəə la Abràhamə̀.’ Ngwə̀ shwəŋə̀ a wɨghə lo Nẅùə̀ à zhyə̂ tsaʼnə mbə̀ʼə a pə̀ŋə̀ mɨ̀ghòorə mə mèrə pə̀ŋə̀ ntyiʼə̀ ɨ̀poonə̀ pɨ Abràhamə̀. 10Tɨ̀tsòŋə̀, Nẅùə̀ à nùŋə̀ mə ndzaamə a nɨ lòo ngwàrə̀ mɨ̀tɨ̀ghə ghu aŋunə mɨŋaŋə ɨ̀mobə. Ǎ wàrə̀ àtɨ̀ghə za àtsùmə̀ nɨ ka a mə ndzumə̀ e mɨ̀ntàamə mɨ̀shìʼnə̀ tòonə̀ amwuə ɨ̀mǔ. 11Ngwə̀ ŋŋâ a wɨghə nɨ àkẅiirə̀ nchyə a nɨ nèrə̀ lo nɨ pə̀ŋə̀ mə mɨ̀ntɨŋmə̀ ɨ̀mɨghə nfurə̀ amwuə tɨ̀pòŋə̀, la ŋònə̀ ɨ̀tse ǎ tô a ndzùmə̀ mɨ̀ŋə̀ nɨ à tsàarə̀nə mə̀, ka ǹkùʼnə̀ mə̀ a nɨ twuʼtə̀ ɨtabə ɨ̀pe. Ŋònə̀ ẅèrə wə̀ à ghǎ ŋâ a wɨghə nɨ àkẅiirə̀ nchyə nɨ Àzhwùə̀ Nẅùə̀ ghobə ɨ̀mǔ. 12Tsàkàrə̀ à wə̀ àpô ze nɨ ǎ chyìʼə̀ nkẅùə̀ fuukə̀ ɨ̀kɨ̀ghɨɨ, shwatə̀ nkẅùə̀ ntsùmə̀ nnùŋə̀ amwuə nɨkaŋə tyiʼə̀ tòonə̀ ɨ̀kɨ̀ghɨɨ amwuə ɨ̀mǔ nɨ ɨ wa nkɨrə̀ ka pyaatə̀ e la.”
Jònə a ŋâ a Yěsû nɨ àkẅiirə̀ nchyə
(Mrk 1.9-11; Luk 3.21-22)
13Yěsû a tyiʼə̀ nfurə̀ a Galìlyə̂ ntô a nɨ̀pwùnə Jònə a nchyə Jodànə̀ lo â ŋâ e nɨ àkẅiirə̀ nchyə. 14Jònə à lə̀ mə ntàʼà twuunə̀ e, nshwəŋə̀ lo, “A kùʼnə̀ la lo wə̀ ŋâ mə̀ nɨ àkẅiirə̀ nchyə, wə̀ kùmə̀ ntô o ambo mɨ̀ŋə̀?”
15Yěsû a kẅùə̀ ambo ze lo, “Myàʼtə̀ â pə a lenə tɨ̀tsòŋə̀, ntiinə lə̌ ndwuumə̀ nɨ a kùʼnə̀nə lo pə̀ənə̀ ghɨ̀rə̀ mɨ̀nwùə̀ mɨ̀tsùmə̀ mèrə təəmə̀.” Jònə a tyiʼə̀ mbyiimə̀ a nɨ ŋâ e nɨ àkẅiirə̀ nchyə.
16Tyìʼə̀ nkwùə̀ nɨ pɨ lə̀ ŋânə a Yěsû nɨ àkẅiirə̀ nchyə, à lə̀ furə̀ a sɨghə ntəəmə̀ a ntswùə̀ nchyə. Nɨ̀pwuurə̀ nyaʼkə̀ a zəənə̀ Àzhwùə̀ Nẅùə̀ a furə̀ ghu nshwuʼə̀ tsaʼa àlwuʼə̀ ntəəmə̀ àtwuə̀ ze. 17Ngyə̀ Nẅùə̀ ɨ̀ tyiʼə̀ nfurə̀ a nɨ̀pwuurə̀ nshwəŋə̀ lo, “Lə̌ Moonə̀ mə̀ ghu mbyàŋnə̀ ẅùə̀ nɨ ǹkòŋə̀nə, ǹdanə mbə nɨ nɨ̀ghaʼà mbə̀ʼə e.”