Matiu 1
KWAU
1
Idu futalanga ala Jisas Kraes
(Luk 3:23-38)
1Idu futalanga suria la Jisas Kraes. Ngaia 'e futa mai ala Defete nga kiingi orioritana fufutanga ala Ebraham.
2La Ebraham 'e lafia la Aesak,
la Aesak 'e lafia la Jekob,
ma la Jekob 'e lafia la Juda fe'enia ni wane ni futanga aana.
3Ma la Juda 'e lafia la Peres fe'enia la Sera. (Ga'ia gaa'a latana ni Tama.)
Ma la Peres 'e lafia la Hesron,
la Hesron ne'e lafia la Ram.
4La Ram 'e lafia la Aminadab,
la Aminadab 'e lafia la Nason,
la Nason 'e lafia la Salmon.
5La Salmon 'e lafia la Boas, ma tete'e aana latana ni Rahab.
La Boas 'e lafia la Obed, ma tete'e aana latana ni Rut.
La Obed 'e lafia la Jesi.
6La Jesi ne'e lafia la Defete nga kiingi 'i Israel.
La Defete 'e lafia la Solomon, ma tete'e aana na'a me'e nao ala Iuraea.
7La Solomon 'e lafia la Rihoboam,
la Rihoboam 'e lafia la Abaeja,
la Abaeja 'e lafia la Asa.
8La Asa 'e lafia la Jehosafat,
la Jehosafat 'e lafia la Joram,
la Joram 'e lafia la Iusaea.
9La Iusaea 'e lafia la Jotam,
la Jotam 'e lafia la Ehas,
la Ehas 'e lafia la Hesikaea.
10La Hesikaea 'e lafia la Manase,
la Manase 'e lafia la Emos,
la Emos 'e lafia la Josaea.
11La Josaea 'e lafia la Jekonaea fe'enia gila asina.
Gila futa 'e sui mola ma marimae aaga 'i Jiu bi'i ngaria ta'a 'i Israel fana fanua ba'ita 'i Babilon.
12'I buri na nga marimae aaga gila ngaria ta'a 'i Israel fani Babilon,
la Jekonaea bi'i lafia la Sialtiel.
Ma la Sialtiel 'e lafia la Serababel.
13La Serababel 'e lafia la Abiud,
la Abiud 'e lafia la Elaeakim,
la Elaeakim 'e lafia la Aso.
14La Aso 'e lafia la Sadok,
la Sadok 'e lafia la Akim,
la Akim 'e lafia la Eliud.
15La Eliud 'e lafia la Elaesa,
la Elaesa 'e lafia la Matan,
la Matan 'e lafia la Jekob.
16La Jekob 'e lafia la Josef kwaiina ni Meri tete'e ala Jisas na'a gila fa'alataa la'u mola 'ania nga Kraes, tofuna ngaia na nga wane God ngaia 'e firia fana 'ani alafa.
17Ma tala'ae mai ala Ebraham leleka maka nigi ala Defete nga kiingi, akwala ma fai fufuta'e wane. Sui maka eta mai ala Defete nga kiingi leleka mai maka nigi na alata laka'u marimae gila ngaria ta'a 'i Israel fani Babilon, akwala ma fai fufuta'e wane. Ma 'e eta na alata ta'a 'i Israel gila leka fani Babilon leleka mai maka nigi na alata ala Jisas nga Kraes ngaia 'e futa, nga akwala ma fai fufuta'e wane ngaa'i la'u.
Nga futalana mai la Jisas nga Kraes
(Luk 2:1-7)
18Nga futalana mai la Jisas nga Kraes ngaia 'e 'ilo'oo: Alata gila arufafi ani Meri nga tete'e ala Jisas fala Josef, ma gala 'ame lado 'ua, ni Meri 'e su'asuria ngaia 'e guru'a no'o suria nga Anoe 'ola Abu. 19Ma la Josef, nga wane na'a gila aru fafi ai fana, ngaia nga wane 'e odo. Alata ngaia bi'i su'aai na'a ni Meri 'e guru'a, ngaia 'e ma'asiri 'ani fa'anoniriaa ni Meri 'i maana ta'a lo'oo. Ngaia lo'oo, ngaia 'e manata fana 'ani rugate'eni nagwa nagwa aana. 20Tafe'ua alata ngaia 'e mamanata 'ua suria ni 'ola lo'oo, nga enselo na God 'e faata'i fana 'i 'ubulana malebolenga maka 'ilo'oo, “Josef, 'i'oo wane na fufutanga ala Defete, 'i'oo sia ma'u fana feelana ni Meri fana nga noni amu. Tofuna ngaia 'e guru'a no'o suria nga Anoe 'ola Abu. 21Ma ngaia te'e fa'afutaa te'e wela wane, ma 'i'oo to'o fa'alataa 'ania la Jisas,#1:21 Na alafuunga na Hibru, fa'awatagalana na ‘Jisas’ 'e 'ilo'oo, ‘Alafa 'e fa'amooria.’ suria ngaia te'e fa'amooria nga ta'a aana fa'asia nga rianga aaga.”
22Ma ni 'ola lo'oo 'e lau fana 'ani fa'ato'oa nga 'ola laka'u God ngaia 'e kwairii mai 'ania, na alata laka'u profet ngaia 'e fata 'ilo'oo, 23“Te'e wela geni lari'i te'e guru'a maka fa'afuta te'e wela wane, ma tagila fa'alataa 'ania Emanuel. Ma fa'awatagalana lata'e 'ola lo'oori, ‘God ngaia 'e nana'i fe'eni 'adauru.”#Aesea 7:17
24Ma alata la Josef 'e tata'e, ngaia 'e agea no'o suria ni 'ola lo'oo na'a enselo na God 'e iiria fana. Ma ngaia ka feea no'o ni Meri. 25Tafe'ua gaa'a gala 'ame lado 'ua leleka maka nigi na alata ni Meri ngaia 'e fa'afuta nga wela wane lo'oo. Ma la Josef ka fa'alataa no'o 'ania la Jisas.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Ulteriori Informazioni Su Fatalana God